НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 15:43

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Добрич: Окръжният съд разглежда иск за обявяване в несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД

Добрич: Окръжният съд разглежда иск за обявяване в несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД

23 Февруари 2018 | 16:36 | Агенция "Фокус"
Добрич.. В Окръжен съд - Добрич е образувано дело по внесен иск за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на „Евроманган“ ЕАД - село Църква, Община Балчик, заради непогасени задължения за доставка на електроенергия. Това съобщават от пресцентъра на Окръжен съд - Добрич. В молбата, подадена от „Енерго Про Продажби” АД - Варна, се твърди, че натрупаните от длъжника задължения, заедно с лихвите за забавено плащане, възлизат общо на 359 442.95 лева. В качеството си на кредитор доставчикът на електроенергия иска Окръжният съд да постанови решение, с което „Евроманган”ЕАД да бъде обявено в несъстоятелност поради неплатежоспособност и свръхзадълженост. В молбата си ищецът уточнява, че заради нарастващия дълг е възнамерявал да предприеме поетапно прекъсване по график на преноса на електрическа енергия на мина „Оброчище“, на която „Евроманган" ЕАД е концесионер, като за това са били уведомени ответникът, КЕВР и Министерство на енергетиката. В отговор Министерството на енергетиката е препоръчало да се положат всички усилия за провеждане на диалог и постигане на споразумение, тъй като дейностите, осъществявани в подземната част на мина „Оброчище“ са пряко зависими от доставката на електрическа енергия, като всяко продължително преустановяване на захранването би могло да доведе до материални щети и невъзможност за продължаване на дейността на мината. Ищецът смята обаче, че създалата се ситуация неминуемо ще доведе до генерирането на нови и нови задължения. В молбата си той твърди още, че разполага с информация за наличието на задължения на ответника и към други дружества. Изразяват се опасения, че „Евроманган" ЕАД не е в състояние да изпълни изискуемите парични задължения към ищеца, както и че поетите от него задължения многократно надвишават имуществото му. Окръжен съд - Добрич е преценил, че за изясняване на фактическата и правна обстановка по делото са нужни специални знания, поради което е назначил изготвяне на съдебно - счетоводна експертиза, която трябва да изясни има ли проверяваното дружество финансови затруднения, какъв характер имат те - временен, траен или необратим и в състояние ли е бил ответникът да покрива краткосрочните си задължения за посочените периоди. Ще се установява още извършва ли в момента дружеството търговска дейност, какви са месечните приходи от тази дейност и възможно ли е с тези приходи да бъдат покрити съществуващи задължения към кредиторите. Съдът е задължил „Евроманган“ ЕАД да представи заверен препис от годишни финансови отчети за периода 2015-2018 г., баланс, опис и оценка на активите и пасивите към датата на подаване на молбата, както и списък на кредиторите с посочване вида, размера и обезпеченията на вземанията им. Насроченото за днес първо заседание по делото е отложено поради нередовно призоваване на ответника. Разпоредено беше той да бъде призован за следващото заседание, което ще се проведе на 29 март.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Добрич: Районната прокуратура предаде на съд управителя на „Евроманган“ Дейвид Уелингс

Добрич: Районната прокуратура предаде на съд управителя на „Евроманган“ Дейвид Уелингс

29 Януари 2018 | 13:35 | Агенция "Фокус"
Добрич. Районната прокуратура в Добрич предаде на съд управителя и представляващ „Евроманган“ ЕАД Дейвид Уелингс. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Варна. В Добричкия районен съд прокуратурата е внесла постановление за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба“. За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години или глоба.
Делото е внесено в съда по този ред, тъй като съгласно разпоредбите на член 78а, ал. 1 от НК се предвижда задължителното освобождаване на Дейвид Уелингс от наказателна отговорност с налагането на административно наказание „Глоба“ в размер от 1000 до 5000 лева при едновременното наличие на три предпоставки – деецът да е привлечен за престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до 3 години, да не е осъждан и да не е бил освобождаван до момента от наказателна отговорност.
Управителят и представляващ „Евроманган“ ЕАД е бил привлечен като обвиняем на 23 ноември 2017 г. от Районната прокуратура в Добрич за това, че в 30-дневен срок от спиране на плащанията на дружеството не е поискал от съда да бъде открито производство по несъстоятелност. Тогава с постановление на прокуратурата му е била наложена мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 2500 лева. Върху нея съдът е наложил обезпечение по искане на прокуратурата, за да послужи за покриване на част от разноските по делото, които до момента са около 5000 лева.
Районната прокуратура в Добрич е събрала достатъчно доказателства по делото, от които става ясно, че дружеството, на което с концесионен договор е отдадена мина Оброчище, е изпаднало в несъстоятелност от 30 юни 2016 г. Натрупаните публични задължения към НАП са около 1,5 млн. лева. За тези задължения НАП е образувала принудително изпълнение за събирането им.
Отделно от тях „Евроманган“ ЕАД има задължения и към частни кредитори за доставки и транспорт около 100 000 лева. Само към „Енерго про“ ЕАД дружеството на Уелингс дължи около 300 000 лева.
Управителят на изпадналото в несъстоятелност дружество „Евроманган“ е поданик на Кралство Великобритания, със статут на постоянно пребиваващ в България.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Добрич: Прекратено е делото за обявяване в несъстоятелност на „Евроманган“

Добрич: Прекратено е делото за обявяване в несъстоятелност на „Евроманган“

20 Септември 2017 | 13:42 | Агенция "Фокус"
Добрич. Окръжен съд - Добрич е прекратил делото за обявяване в несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД, след като кредиторът, поискал производството, се е отказал от иска си, съобщиха от пресцентъра на съда. Търговското дело е образувано по молба на „Петрол Асет“ ЕООД - Добрич, заради натрупани от „Евроманган“ задължения в размер на 16 452 лева по търговски сделки с дизелово гориво и бензин. Ищецът в качеството си на кредитор твърди, че ответното търговско дружество не е в състояние да изпълни изискуемите и безспорни парични задължения по търговските продажби, поради което е поискал то да бъде обявено в несъстоятелност. Междувременно дължимите суми са били платени и по тази причина кредиторът е внесъл молба производството да бъде прекратено. Съдът, като е взел предвид молбата и данните по делото, е намерил искането за основателно и го е уважил.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Добрич: Кредитор на „Евроманган“ е поискал дружеството да бъде обявено в несъстоятелност

Добрич: Кредитор на „Евроманган“ е поискал дружеството да бъде обявено в несъстоятелност

13 Септември 2017 | 15:01 | Агенция "Фокус"
Добрич. В Окръжен съд - Добрич започва търговско дело за откриване на производство по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД, съобщиха от пресцентъра на съда. Делото е образувано по молба на „Петрол Асет“ ЕООД - Добрич, на когото ответникът дължи 16 452 лева. Исковата претенция е за неплатено дизелово гориво и бензин. В качеството си на кредитор дружеството иска Окръжният съд да постанови решение, с което „Евроманган”ЕАД да бъде обявено в несъстоятелност поради неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост. В исковата молба се посочва, че ответникът е прекъснал всички изискуеми плащания към ищеца, поради което е била изпратена покана за доброволно изпълнение с даден срок за плащане, но към настоящия момент ответното дружество не е изпълнило паричното си задължение. Ищецът твърди, че ответното търговско дружество не е в състояние да изпълни изискуеми и безспорни парични задължения по търговските продажби, от което прави извода, че длъжникът е неплатежоспособен с начална дата на неплатежоспособността 31 март 2017 година. Ищецът счита, че не съществува възможност за оздравяване на предприятието на длъжника и следва едновременно с откриването на производството по несъстоятелност ответникът да бъде обявен в несъстоятелност и да се пристъпи към осребряване на масата на несъстоятелността, като по този начин, според него, в най-голяма степен ще бъдат защитени интересите на кредиторите, а така също и обществения интерес за сигурност и стабилност в търговския оборот. Окръжният съд е назначил съдебно - счетоводна експертиза, която ще изяснява временни ли са затрудненията на ответника или имат траен и необратим характер. Експертизата трябва да отговори на въпроса какви са финансовите резултати на дружеството по балансите към периода 31.12.2013г. - 31.12.2016г., както и към датата на изготвянето на заключението, а също какви са стойността и структурата на активите на длъжника по балансите към посочения период. Ще се установява още какъв е размерът на изискуемите задължения на дружеството към всеки негов кредитор с изрично посочване на изискуемите публични задължения и задължения към персонала. Първото заседание по делото е насрочено за 28 септември 2017 г., от 11.00 часа.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Естония празнува 100 години от обявяването на независимостта си - 25 февруари 2018 година
Естония празнува 100 години от обявяването на независимостта си - 25 февруари 20...

ВИДЕО
Слово на композитора Микис Теодоракис по време на митинга в Атина за името на Македония
Слово на композитора Микис Теодоракис по време на митинга в Атина за името на Ма...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.