НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 22:51


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на Тетевен: Твърденията на БСП за „безпринципни назначения“ са опит за манипулиране на общественото мнение

Д-р Мадлена Бояджиева, кмет на Тетевен: Твърденията на БСП за „безпринципни назначения“ са опит за манипулиране на общественото мнение

24 Януари 2018 | 20:13 | Агенция "Фокус"
София. Във връзка с изнесеното на брифинг на БСП на 21.01.2018 г. по отношение на мен, в качеството ми на кмет на община Тетевен, заявявам че това е опит за внушаване на неверни твърдения и манипулиране на общественото мнение. Това се посочва в позиция на кмета на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева в отговор на твърденията на БСП за „безпринципни назначения“ и „съмнение за нарушаване на процедурите по назначаване, вкл. назначаване на хора без провеждане на конкурс“. „Фокус“ публикува позицията на кмета без редакторска намеса:

Във връзка с изнесеното на брифинг на БСП на 21.01.2018 г. по отношение на мен, в качеството ми на кмет на община Тетевен, заявявам че това е опит за внушаване на неверни твърдения и манипулиране на общественото мнение. Беше казано, че са направени „безпринципни назначения“, има „съмнение за нарушаване на процедурите по назначаване, вкл. назначаване на хора без провеждане на конкурс“, че „това поражда условия за създаване на конфликт на интереси“, без да бъдат посочени и предоставени каквито и да било факти доказващи твърдяното. По повод на тези голословни твърдения, грубо накърняващи имиджа на ръководената от мен община Тетевен, заявявам, че при назначаването на служители в Общинска администрация съм спазвала нормативната уредба, вкл. Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Прилагам кратка справка за назначените експерти и други ръководни служители по трудово и по служебно правоотношение както следва:

С П Р А В К А
ЗА
НАЗНАЧЕНИТЕ ЕКСПЕРТИ И РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕТЕВЕН
1. ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ:
- ЕКСПЕРТИ – 6 бр. – не се изисква конкурс.
- ГЛАВЕН АРХИТЕКТ – 1 бр. – проведен конкурс, съгласно Раздел IV – „Конкурс“ от Кодекса на труда.
- ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР – 1 бр. - не се изисква конкурс.
Не е необходимо провеждането на конкурс за експертни длъжности по трудово правоотношение в общинските администрации.
Кодекс на труда: Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Длъжностите, които ще се заемат с конкурс, се определят в закон, в акт на Министерския съвет, на министър или ръководител на друго ведомство или от работодателя.
Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции в общинските администрации могат да се заемат и по трудово правоотношение /чл. 3, ал. 5 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията/.
2. ПО СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ:
- НА ОСНОВАНИЕ чл. 9, чл. 12 и чл. 10д от ЗДСл – 4 бр. длъжности – проведени конкурси с единствен кандидат:
- Секретар на община;
- Директор на Дирекция „Специализирана администрация“;
- Директор на Дирекция „Обща администрация“;
- Главен експерт „Образование“.
- НА ОСНОВАНИЕ чл. 82 от ЗДСл – 2 бр. длъжности – проведен вътрешен подбор.
- Началник на отдел „Общинска собственост“;
- Началник на отдел „Европейски програми и проекти и околна среда“.
- НА ОСНОВАНИЕ чл. 81а от ЗДСл – 1 бр. – преминаване на държавна служба в друга администрация:
- Главен експерт „Селскостопански политики“.
Закон за държавния служител: Чл. 9. (1) Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Служебното правоотношение е за неопределен срок, освен когато в закон е посочено друго.
Чл. 12. – относно срок на изпитване
Чл. 10д. – относно реда за провеждането на конкурси за държавни служители
Чл. 82. – относно преназначаване в същата администрация чрез провеждане на процедура за вътрешен подбор.
Чл. 81а. – относно преминаване на държавна служба в друга администрация без провеждане на конкурс и чрез подписване на тристранно споразумение между двамата работодатели и държавния служител.
Разпространяването на неверни твърдения в общественото пространство във връзка с дейността на ръководената от мен общинска администрация Тетевен не е прецедент с вчерашната пресконференция на ПП БСП.
Моля да имате предвид, че във връзка с идентичен случай, касаещ законосъобразността по провеждане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на Община Тетевен“, проведена през месец Май 2016 г., беше подаден сигнал до Главна прокуратура от г-жа Цецка Димитрова, в качеството й на председател на общинската структура на БСП Тетевен. Въпросната обществена поръчка беше обжалвана от един от участниците, във връзка с което законосъобразността й беше изцяло потвърдена две инстанции по същество – КЗК и ВАС, както и беше допусната процедура по предварителното й изпълнение отново от КЗК и ВАС.
Въпросният сигнал на БСП Тетевен, в който бяха изложени твърдения за злоупотреби и извършени престъпления, беше разгледан от компетентната Окръжна прокуратура Ловеч и завърши с постановление за отказа за образуване на досъдебно производство поради липса на извършени незаконосъобразни действия/престъпления, което беше последователно потвърдено от горестоящите прокуратури – Апелативна прокуратура гр. Велико Търново и Върховна касационна прокуратура.
Във връзка с този сигнал, в началото на 2017 г. заведох дело за клевета срещу г-жа Цецка Димитрова, в качеството й на длъжностно лице – председател на БСП Тетевен н.ч.х.д. № 189/17 г. по описа на РС гр. Тетевен. По въпросното дело вече има проведени осем съдебни заседания без да бъде даден ход, тъй като ответната страна инициира постоянни отлагания с мотив влошено здравословно състояние на г-жа Димитрова. Тук следва да отбележа, че във връзка с подаден идентичен като текст сигнал от управителя на една от фирмите участници в обществената поръчка /сигналите почти съвпадат като текст/ също заведох дело за клевета, което бе разгледано от РС Плевен и приключи със съдебно споразумение, по силата на което авторът на сигнала се отрече от твърденията си и беше осъден да ми заплати обезщетение за нанесените вреди.
Считам, че това е поредният опит на БСП за омаловажаване на положителните резултати от работата на Община Тетевен и подкрепата, която общината има от страна на Правителството и Държавата, спомогнала за излизането от тежката финансова ситуация, в която аз и моят екип заварихме община Тетевен.
Само за 2017 г. в общината са влезли допълнително от Министерство на финансите 2 261 982 лв. както следва:
Месец МАРТ: 1 096 545 лв. временен безлихвен заем от Централния бюджет за финансово оздравяване.
Месец НОЕМВРИ: 165 437 лв. По ПМС № 247/07.11.2017
Целеви трансфер по предложение на Комисия по бедствия и аварии за Укрепване на част от общински път Десеткар-Дивчовото.
Месец ДЕКЕМВРИ: 1 000 000 лв. По ПМС № 260/24.11.2017г.
Целеви трансфер за Ремонт на общинска пътна мрежа и улична мрежа в града и населени места в община Тетевен.
Община Тетевен започва работа по следните проекти с европейско финансиране:

• Проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“
Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен”. Неговата стойност е 1 299 989.08 лв. Сключен е договор за финансиране на проекта. Има избран изпълнител ни предстои започване на СМР.
• Проекти за финансиране от ПУДООС към МОСВ
1. Проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Тетевен, област Ловеч“.
Проектът е одобрен за финансиране с решение на Управителния съвет на ПУДООС към МОСВ на заседание от 18.09.2017 г. Предстои сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ПУДООС. В момента се съгласува документация за избор на изпълнител на СМР в ПУДООС.
Проекта е на стойност 1 173 179.45 лв., от който 547 303.26 одобрени за отпускане от ПУДООС, 264 360,25 лв. от Отчисления по чл.60 от ЗУО, 361 515.94 от собствени средства(безлихвен заем от ПУДООС).

Предстои одобрение на следните проекти:
Проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:
1. „Рехабилитация на общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”. Проектното предложение е на стойност: 1 954 830.44 лв. Предстои сключване на договор за финансиране на проекта.
2. Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец”– гр. Тетевен, ул. „Даковото” с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата Община Тетевен. Проектното предложение е на стойност: 5 795 120,58 лв. Предстои сключване на договор за финансиране на проекта.
3. „Ремонт на СОУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен. Проектното предложение е на стойност: 1 283 990.58 лв. Предстои сключване на договор за финансиране на проекта.

С уважение,
/Д-р Мадлена Бояджиева/


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Атанас Зафиров, БСП: Корупцията се е вкоренила трайно в нашето общество

Атанас Зафиров, БСП: Корупцията се е вкоренила трайно в нашето общество

21 Януари 2018 | 16:23 | Агенция "Фокус"
София. След като толкова лесно бяха разсекретени докладите на ДАНС и прокуратурата, кое е наложило те да бъдат засекретени и колко ли още подобни доклади получават ненужно висок гриф на секретност, само за да бъде скрито от българското общество това, което вече стана ясно – корупцията, паралелната държава са се вкоренили трайно в нашето общество. Това заяви членът на ИБ на БСП Атанас Зафиров по повод справката на ДАНС и постановлението на прокуратурата за работа на БАЦИС, изнесени по време на пресконференция в централата на партията, съобщиха от пресцентъра на БСП.
„Изпълнявайки своята мисия за борба с паралелната държава, БСП ежедневно се натъква на подобни корупционни схеми. Пет от тях внасяме в прокуратурата”, подчерта Зафиров.
„Внасяме сигнал, свързан с действия на един от знаковите кметове на ГЕРБ – кметът на община Стамболийски Георги Мараджийски. Той беше персонално споменат от Бойко Борисов като кмет за пример. Едно от първите му действия, като кмет, обаче е да уволни 42 служители. На тяхно място, според сигнала, получен при нас, са назначени лица, близки до самия кмет”, обясни Атанас Зафиров и подчерта, че тук става дума за модел „Хасково 2”, „Кумгейт 2”. Той обясни, че в сигнала са посочени и обвързаности, и шуробаджанащина, и злоупотреби.
„Внасяме сигнал за същия модел и за кмета на Тетевен. Става дума за безпринципни назначения, съмнения за нарушения в процедурите по назначаване, включително назначаване без провеждане на конкурси на хора, близки до кмета”, посочи Зафиров.
„През следващата седмица ще продължим с внасянаето на сигнали и за други български общини - като Шумен, Бургас, Септември и редица други, управлявани от ГЕРБ”, подчерта членът на ИБ на БСП.
Атанас Зафиров посочи и случая с охранителната фирма на Министерство на отбраната - фирма МОБА. „Надявах се, че след наша пресконференция по темата, прокуратурата ще се самосезира или министерството ще предприеме някакви коригиращи действия”, каза членът на ИБ на БСП. Той обясни, че не се е случило нищо подобно, а е получено смехотворно обяснение от зам.-министъра на отбрана и никаква реакция от прокуратурата. „Буди притеснение това, че те продават оръжието, което е част от капитала на фирмата и се използва за дейността й. По-страшното е, че продават оръжие в съвсем не малки количества – 400 пистолета, без да разполагат с лиценз за такава търговия. Нещо повече – по време на процедурата, фирмата е и с изтекъл лиценз за съхранение”, обясни Зафиров и подчерта, че от тази сделка са произлезли и щети, съпоставяйки постигната цена за продажба и реалната пазарна стойност на артикулите.
„Има съмнение за злоупотреба и в община Дулово - за проведени процедури в нарушение на Закона за обществените поръчки и сключен договор за консултантски услуги с фирма „Партнер консулт”, на която са изплатени суми, възлизащи на над 120 хиляди лева, за работа, за която според сигнала и според публикации, никога не е извършвана”, обясни членът на ИБ на БСП. По думите му любопитното е, че въпросната фирма е печелила поръчки за стотици хиляди левове в част от територията на област Варна. „Адресът на регистрация на тази фирма съвпада напълно с адреса на друга фирма, чийто собственик е бащата на един от евродепутатите на ГЕРБ с влияние в регион Варна. И нещо повече – собственичката на фирмата, чрез други фирми, е обвързано лице с бащата на евродепутата”, заяви той.
„Поредният сигнал засяга зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов”, каза още Зафиров. Той се позова на интервю, дадено от един бивш гл. секретар на МВР, който казва, че благодарение на Цветан Цветанов са хванати Наглите. „Цветанов ме запозна с един човек, вътрешен за Наглите, който ме запозна с един човек”, казва в интервюто въпросният бивш гл. секретар на МВР. Според Зафиров тези обстоятелства поставят редица въпроси, свързани с морала и закона при осъществяването на срещи между министър и човек, определен от самия бивш гл. секретар на МВР, като човек, вътрешен за Наглите. „Затова ние питаме – откъде, как, кога и при какви обстоятелства Цветан Цветанов, който по това време заема поста зам.-министър председател и министър на вътрешните работи, познава лице, вътрешно за Наглите и съответно какви са допирните точки и отношенията между зам.-министър председателя и министъра на вътрешните работи, по това време Цветанов, и човек, определен като вътрешен за Наглите?”, попита Зафиров.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ГЕРБ: Некоректно е от страна на БСП да се твърди, че няма предприети мерки от 2016г. по доклада за БАЦИС

ГЕРБ: Некоректно е от страна на БСП да се твърди, че няма предприети мерки от 2016г. по доклада за БАЦИС

21 Януари 2018 | 16:05 | Агенция "Фокус"
София. Некоректно е от страна на БСП да се твърди, че няма предприети мерки от 2016г. по доклада за БАЦИС. Това се посочва в позиция на ПП ГЕРБ, разпространена от пресцентъра на партията. От ГЕРБ предоставят другата част от Преписката, входирана от главния прокурор в Народното събрание, която съдържа предприетите мерки през 2016 г. и следващите години от Агенция “Митници” и Министерството на финансите. "Видно е, че докладът е от 2016 г. и веднага след него Агенция "Митници” предприема мерки за изпълнение на възложените препоръки. Некоректно е да се твърди, че от 2016 г. нищо не е предприето. Напротив, всички препоръчани от ДАНС мерки са изпълнени", се посочва още в позицията на ГЕРБ.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Иван Иванов, БСП: Защо крият писмо на министър Горанов от януари 2018 г.

Иван Иванов, БСП: Защо крият писмо на министър Горанов от януари 2018 г.

21 Януари 2018 | 15:33 | Агенция "Фокус"
София. Данните на ДАНС и прокуратурата за БАЦИС не кореспондират с казаното от Министерство на финансите и тази тема ще бъде дискутирана утре на извънредно заседание на вътрешната комисия и Комисията по бюджет и финанси. Изводите, които ДАНС прави в своята справка, са - има технически възможности за манипулиране или неоторизирано влизане в компютърната система, използвана за контрол и мониторинг в Агенция „Митници”. Това каза народният представител от „БСП за България” Иван Иванов на пресконференция в централата на партията, съобщиха от пресцентъра на БСП. Иван Иванов добави, че ДАНС отбелязва още, че при работа с проверената компютърна система не са спазени общоприети „добри практики” за мрежова информационна сигурност. „Съществуват условия за създаване на заплаха за финансовата и икономическа сигурност на страната, поради наличие на възможност за манипулиране на количеството стоки, подлежащи на акцизно облагане. Налице са признаци, че служители на Агенция „Митници” са изменили съдържанието на анализиращата компютърна система, с цел прикриване на допълнителни уязвимости в нея”, констатира още ДАНС.
Народният представител обясни, че от събраните, в хода на работата по проверката, материали е видно, че при експлоатирането на БАЦИС са констатирани редица проблеми. Той добави, че в справката пише още, че е изготвен и проект за усъвършенстване на БАЦИС, чието изпълнение се очаква. „В доклада на прокуратурата, обаче има отказ за образуване на досъдебно производство с мотива, че операционната система и програмата БАЦИС са предварително пробити и не може да се установи кой, кога и защо е влизал в нея”, обяви народният представител. Той разкри, че това означава - всеки, който има парола, може да влезе и да манипулира системата. „Ние искаме още утре да бъде разсекретен и протоколът от заседанието на комисията за контрол върху приходните агенции, където има данни и информация, че главният прокурор е изнесъл много сериозни данни за контрабанда”, категоричен бе Иванов. Той добави, че във връзка с този протокол, левицата ще иска да се разсекрети и доклад на МВР, в който са изнесени шокиращи данни за престъпления, свързани с корупцията. „Основният ни въпрос е защо, освен двата доклада - на ДАНС и постановлението на прокуратурата, на народните представители не е представено писмото на министър Горанов от януари 2018 г., в което той признава, че от 340 обекта само 40 са под контрол”, пита социалистът. Иванов бе категоричен, че на практика Министерство на финансите не предприема никакви действия, няма резултатност от докладите на ДАНС и по никакъв начин не е противодействано на нерегламентираното влизане в БАЦИС. „Защо Бойко Борисов не е предприел нищо конкретно до сега? Защо, към днешна дата, положението в системата на митниците и приходите към държавния бюджет от транспортирането на подобни стоки е същото и нищо не се е променило”, попита още Иван Иванов.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Калоян Паргов, БСП - София: Вотът на недоверие разкрива слабите места в управлението и мобилизира БСП

Калоян Паргов, БСП - София: Вотът на недоверие разкрива слабите места в управлението и мобилизира БСП

21 Януари 2018 | 14:20 | Агенция "Фокус"
София. Вотът на недоверие разкрива слабите места в управлението. Това е инструмент на парламентаризма. А ролята на опозицията е да пресира управляващите, за да си вършат работата. Това каза лидерът на БСП - София Калоян Паргов при участието си в предаването "Офанзива" по "Канал 3", съобщиха от Градския съвет на БСП - София.
"Опозицията трябва да бъде конструктивна и да прави предложения за решаването на различни проблеми в държавата, обясни още той. - По темата за корупцията се говори много. Всички казват, че я има, усещаме я, но какво правим? Ето, има вот на недоверие, нека да видим как народните представители от различните политически сили ще реагират на това. Ние, като опозиция, разполагаме с инструментариум за действие, който включва и протести".
Според Калоян Паргов, констатациите на Ахмед Доган в словото му по Коледа са стимулиращи и позитивни. "И веднага обяснявам защо - на Градската конференция, която се проведе преди заседанието на Конгреса на БСП през есента, в моя доклад имаше същата констатация, заяви той. - Тогава казах, че трябва да започнем да се готвим за предсрочни избори и че към този момент има още много път да извървим, за да можем да ги спечелим. Затова трябва да стартираме подготовката незабавно. В нашата партия има една особеност - когато се появи препятствие или непосредствена опасност, БСП се мобилизира. Целта ни е да мобилизираме БСП, да я стимулираме да работи по-активно. Защото вероятността да има предсрочни избори през есента не е малка. А всичко това, което се случва сега, действа стимулиращо на партията ни".
Лидерът на столичните социалисти смята, че БСП има поне с една степен по-висока мотивация за вота на недоверие в сравнение с ДПС. Затова и го внася сама. "Призоваваме всички да гласуват по съвест. Ние сме готови да разговаряме с онези, които заявят желание да участват и да подкрепят вота на недоверие. А дали Волен Сидеров и неговата партия ще подкрепят вота, предстои да видим. Моята прогноза е, че по-скоро това няма да се случи. Във вторник може би ще има завой при коалиционните разговори", коментира Калоян Паргов.
Според него, ако Патриотите се надяват да им се случи нещо по-различно в сравнение с Реформаторите, значи са големи оптимисти. "Очевидно е, че вътре в управляващата коалиция нещата на вървят гладко, коментира Калоян Паргов. - При това не само между Патриотите и ГЕРБ, но и между самите Патриоти. Поведението на Волен Сидеров показва липса на диалог в последните седмици".
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Вотът на недоверие за корупцията е доста несъстоятелен, няма никаква конкретика

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Вотът на недоверие за корупцията е доста несъстоятелен, няма никаква конкретика

21 Януари 2018 | 13:48 | Агенция "Фокус"
София. Вотът на недоверие за корупцията е доста несъстоятелен, няма никаква конкретика. Това заяви председателя на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов в предаването „Неделя 150“ по БНР.
Относно електронното управление, Цветанов заяви, че това е един от акцентите в сегашния управленски 4-годишен мандат на кабинета „Борисов“ 3. „За първи път се говори за реална административна реформа – да спестим време, да ограничим корупцията, да можем да направим по-прозрачни институциите. Това ще стане факт. Направени са и първите стъпки. Дори в сферата на законодателството направихме първите изменения. В няколко закона вече записахме отпадането на свидетелството на съдимост, което трябва да стане функция и ангажимент на администрацията, а не на гражданите“, обясни Цветанов. „Искам да бъдем малко по-градивни във всичко, което правим през последните седмици и месеци. Надявам се, че при вота на недоверие ще успеем да изчистим всички спекулации, които се нанасят като лош имидж върху държавата. Удовлетворени сме, че председателството ще ни даде една друга възможност, ще открои европейските стандарти на оценка за българската политика“, обясни Цветанов и допълни, че вчерашното посещение на германския канцлер Ангела Меркел е дало ясен сигнал, знак и подкрепа за приоритетите на Българското председателство. „България се очертава като една допълнителна възможност, на база ключовото си географско положение и всичко, което сме натрупали през десетилетията в нашия регион да можем да бъдем много по-активни и с европейската перспектива за Западните Балкани. Да можем дадем това, което ще доведе до допълнителен импулс на Берлинския конгрес. Знаете, че Германия има сериозен акцент върху перспективата за Западните Балкани“, допълни той.
„Винаги, когато сме имали възможност за управленски мандат, сме били с много ясна визия и ангажимент – както борбата срещу организираната престъпност, така и борбата срещу корупцията. Искам да си припомним много ясно, че при началото на всяко едно управление на Борисов, когато е поемано управлението на държавата – в какво състояние ни е оставяна тя от точно тези, които днес е явяват морален стожер и съдник на управлението на ГЕРБ. 2009 г., когато поехме управлението имахме спрени фондове, негативни оценки от европейските институции. А 2007 г., когато влязохме в ЕС тогава управлението беше на Тройната коалиция, което ни вкара с един дефицит и този Механизъм за сътрудничество и проверка ни съпътства през всички тези 11 години. Ако погледнем внимателно докладите на ЕК за периодите на различните управления ще видим какъв беше напредъка след първия мандат на ГЕРБ и къде беше Румъния, която тогава беше в една много неблагоприятна ситуация“, добави той. „Две години управление на БСП с премиер Орешарски ни доведоха до там, че 2014 г., когато поехме страната бяхме най-корумпираната държава с 39% корупционен натиск и 29% корупционно действие. Само да припомня, че най-ниските нива на корупционен натиск и на корупция са в периода 2010-2011, когато имахме ясната основа, цел и стъпки, с които трябва да се движим“, каза още Цветанов.
„Вотът на недоверие за корупцията е доста несъстоятелен. Мотивите са много абстрактни, няма никаква конкретика. А когато има някакви конкретни числа се предлагат на обществото в съвсем друга светлина. ГЕРБ търси решение за борбата с корупцията чрез законодателството. Ние сме убедени, че това е верният път към ограничаване на корупционните практики, още повече, че партията ни е пример за това как се реагира бързо и безкомпромисно при доказани случаи на корупция“, подчерта Цветанов.
Той заяви, че в дебата по вота ГЕРБ ще се постараят да докажат генезисът на корупцията и връзките й с миналото: "Нека все пак да отчитаме и това, което прави правителството и ясната ни политическа воля с приемането на антикорупционното законодателство, защото антикорупционното законодателство беше саботирано точно от опозицията за по-бързото приемане".
По отношение на Истанбулската конвенция, Цветанов коментира: "Във вторник в 11 часа в аулата на СУ ще се направи обществена дискусия, на която ще присъстват колкото е възможно повече неправителствени организации, българските институции, народните представители, за да може действително да дискутираме и да дебатираме и да отхвърлим абсолютно всички тези, отново безпочвени твърдения и то на Българската социалистическа партия, която в България отстоява една принципна теза, в Брюксел представителите на БСП, които са в Европейския парламент и лидерът на ПЕС Сергей Станишев, изцяло подкрепят, и това е нещо, което е подкрепено и подписано от всички държави членки".

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Георги Свиленски, "БСП за България": Откакто внесохме вота на недоверие, управляващите започнаха да признават, че в България има корупция

Георги Свиленски, "БСП за България": Откакто внесохме вота на недоверие, управляващите започнаха да признават, че в България има корупция

21 Януари 2018 | 12:18 | Агенция "Фокус"
София. БСП заяви, че най-големият проблем на страната ни е корупцията. Откакто внесохме вота на недоверие, виждаме, че управляващите признават, че в България има корупция. Нека да видим какво направиха правителствата на ГЕРБ за борбата с корупцията, която задушава държавата! Това каза зам.-председателят на ПГ на "БСП за България" Георги Свиленски пред БНР, съобщиха от пресцентъра на Националния съвет на БСП. Свиленски заяви, че преди няколко месеца, 83% от бизнеса твърдеше, че е подложен на корупция, а 79% от обществените поръчки са нагласени. „Най-ефективната мярка за борбата с корупцията е въвеждането на електронното управление. Изхарчени са 200 млн. лв, а резултатът от това е никакъв”, категоричен бе народният представител. Той добави, че управляващите искат да харчат пари за някакви проекти, но към днешната дата няма работещо електронно управление. Георги Свиленски припомни още, че левицата е поискала 109 млн. лв, заложени в бюджета за 2018 г. за електронно управление, да бъдат разписани по пера и след всеки разход да се знае, какво ще бъде въведено. Той бе категоричен, че докладът на министър Дончев на всеки шест месеца няма да допринесе за развитието на електронното управление, нито пък ще имаме такова. „Когато се въведе електронно управление- спира корупцията, спират обаче и гласовете, които ГЕРБ получава, благодарение на администрацията, която стои на гишетата”, заяви още социалистът. Той бе категоричен, че БСП гледа напред и иска да види какви мерки ще бъдат взети за борба с корупцията. „Не ни успокоява, че в статистиката, преди или след нас, има други държави”, заяви още Свиленски.
Народният представител каза, че докато ГЕРБ говорят какво има в Истанбулската конвенция и какви проблеми решава, БСП е внесла в деловодството на парламента законодателни мерки срещу домашното насилие. „Без да сме я приели, синхронизираме законодателството си с нея и не за първи път показахме, че можем да отстояваме собствени позиции, без да се подчиняваме на всякакви европейски”, заяви народният представител. Георги Свиленски добави, че БСП не за първи път има позиция, различна от тази на ПЕС. „Нашите позиции се уважават от европейските ни партньори и не бламираме никого, а имаме своите аргументи”, подчерта Свиленски.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

В централата на БСП  ще се проведе пресконференция

В централата на БСП ще се проведе пресконференция

21 Януари 2018 | 09:09 | Агенция "Фокус"
София. От 14.00 часа в централата на БСП на ул. „Позитано” № 20 ще се проведе пресконференция. Това съобщиха от пресцентъра на партията.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Проф. Михаил Константинов: С вота на недоверие опозицията показва, че е жива

Проф. Михаил Константинов: С вота на недоверие опозицията показва, че е жива

20 Януари 2018 | 12:53 | Агенция "Фокус"
София. С вота на недоверие опозицията показва, че е жива. Това каза в интервю за обзорното седмично предаване „Метроном“ на Радио „Фокус“ политическият анализатор проф. Михаил Константинов, във връзка с внесения от ПГ на "БСП за България" вот на недоверие срещу правителството. Той уточни, че целта на един истински вот на недоверие е да падне правителството и да бъде избрано ново. Проф. Константинов подчерта, че ако това наистина стане, парламентът има право да излъчи неограничен брой правителства. Според политическия анализатор, обаче, е очевидно, че вотът няма да мине.
„Корупцията е очевиден проблем в България. Освен това, стига с тази дума - „корупция“ – става въпрос за кражби, един човек придобива ресурс, над който няма право. Проблемът е тежък и не може да се реши с вълшебна пръчка. Аз не знам да има някакво българско правителство от Освобождението насам, при което да може да се каже, че не е имало корупция. Така че, това е тотално явление. Отново се прави поредният орган, за който не е много сигурно как ще заработи. Дебат за корупцията у нас е нужен – нищо лошо няма в това, че е по време на Европредседателството. Лошото е, че едновременно ще се проведат дискусията за злощастната Истанбулска конвенция и вотът на недоверие, което показва, че поне един от двата проблема ще се неглижира“, уточни проф. Михаил Константинов.
Той коментира, че прогнозата на премиера Бойко Борисов, че ще можем да се справим с корупцията до 2-3 години, е твърде оптимистична, още повече, когато не е ясно с нивата на корупция в коя част на Европа ще се съизмерва проблемът у нас. Политическият анализатор уточни, че предстои България да изиграе важна роля за стабилизацията на отношенията на Брюксел с Анкара, а и с Берлин.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кристиан Вигенин, „БСП за България“: Манипулирането на системата БАЦИС е пример за корупция в управлението

Кристиан Вигенин, „БСП за България“: Манипулирането на системата БАЦИС е пример за корупция в управлението

20 Януари 2018 | 12:44 | Агенция "Фокус"
София. Когато се правят системи, които позволяват манипулиране, и е доказано, че има такова, някой или е поръчал така да бъде направена тази система, или с протекцията на високо равнище се правят тези опити и липсва последващ контрол. Не може да се хвърли отговорност за такъв тип действия на най-ниските равнища. Това заяви народният представител от ПГ на „БСП за България“ Кристиан Вигенин пред Дарик радио, съобщиха от пресцентъра на партията. Вигенин подчерта, че след действията на прокуратурата и доклада за БАЦИС нищо не е направено, за да бъде прекратена тази практика. „Във вътрешната комисия е показано нагледно как се случва това – минават камиони, без да бъдат регистрирани. Това е само един от примерите за това как корупцията е проникнала навсякъде и е пропила държавното управление“, каза още той. Народният представител коментира, че с вота на недоверие партия БСП е направила първата стъпка - ГЕРБ спряха да отричат факта, че има корупция. „Признаването на този факт е предпоставка да се направят и следващи стъпки. Големият въпрос е – иска ли властта реално да се бори с корупцията или просто ще си дава вид, че го прави с най-разнообразни мерки“, уточни той. Като пример посочи новия антикорупционен закон, за който ще се чака една година да се разбере дали ще сработи. „След това ще си кажем, че трябва още малко да се пипне и да му дадем още време да проработи“, допълни Вигенин. Според него корупцията се е превърнала в държавна политика и това се приема за съвсем нормално и разбираемо, а точно това спира развитието в държавата.
По повод Истанбулската конвенцията Кристиан Вигенин обясни, че тя е приета 2011 г, "без гласуване“, а не с консенсус, което показва противоречиви реакции в Съвета на Европа. „Част от страните я подписват още тогава, но някои от тях все още не са я ратифицирали“, каза още той. Народният представител подчерта, че първото правителство на ГЕРБ не подписва тази Конвенция. „По времето на БСП заявяваме позиция, че трябва да се види как тази Конвенция ще бъде прилагана и какви ще са резултатите. Идеята ни е била да се подготви законодателство, което да въведе нормите, свързани с домашното насилие над жени, предвидени в Конвенцията, в нашето вътрешно законодателство, а въпросът с Конвенцията да бъде отложен във времето“, поясни той. По неговите думи този документ има задължаващ характер за нас, ако ние я ратифицираме, защото сме член на Съвета на Европа. Вигенин обясни, че тази ратификация не е толкова безобидна. „С ратификацията ние поемаме международен ангажимент да я прилагаме в нашето вътрешно законодателство, политиката на държавата. Има ангажименти и към образованието. Заедно с това има и мониторингов комитет към тази Конвенция, който следи как всяка една страна, ратифицирала документа, изпълнява своите ангажименти“, заяви депутатът. „Като социалисти получихме не малко критики от нашето собствено политическо семейство за това, че не подкрепяме документа. Мисля, че мина времето, когато България ратифицираше документи само, за да изглежда проевропейска и модерна“, допълни той.
Според Кристиан Вигенин целият проблем тръгва от второто правителство на Борисов, когато министър Захариева категорично подценяват темата. „Тогава България е председател на Комитета на министрите към Съвета на Европа и са преценили, че чисто политически е добър жест България да подпише Конвенцията. Сега вероятно отново същият министър, но вече в друга позиция – външен министър, заедно с Цецка Цачева, решават, че също би било чудесно, в прилив на желание да покажат европейската си същност във връзка с председателството, да вземат и да я ратифицират“, коментира той и допълни: „Не помня случай, когато да се стигне до гласуване и половината правителство е против. И въпреки това, насила, да го вкарват в парламента, където ситуацията е още по-сложна“. Според него ГЕРБ ще трябва да поеме цялата отговорност и вина за начина, по който се случи всичко. „Ние предприехме действия - внесохме първите проектозакони, свързани със съдържанието на тази Конвенция. Надявам се ГЕРБ да подкрепи законодателството, което би произтекло от нея, но останалите неща, които са съмнителни, двусмислени и дебатът, който се проведе до сега, не е в полза на Конвенцията. Не можем да вървим срещу българското общество“, подчерта Кристиан Вигенин.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Крум Зарков, БСП: Корупцията е основен проблем, подкопаващ българската държавност

Крум Зарков, БСП: Корупцията е основен проблем, подкопаващ българската държавност

19 Януари 2018 | 22:28 | Агенция "Фокус"
София. Вотът на недоверие стъпва на една много ясно логика - корупцията всепризнато е основен проблем, подкопаващ българската държавност, основен проблем, който се пропива във всички други проблеми. Това каза заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Крум Зарков в предаването "Панорама" по БНТ. "Няма доверие, защото хората знаят, че в нашата страна това, което пише в законите, няма значение, говореното от политиците няма значение, защото случващото се е коренно различно. В нашата страна за съжаление всичко е схема и всяка нова норма прави нова схема. От тази гледна точка ми се струва логично, че когато едно правителство не може да се справи с основния проблем в страната, просто трябва да си тръгне", заяви Зарков.
Той коментира и Истанбулската конвенция. "Правителството подходи към един важен обществен проблем неподготвено, елементарно, хвърли картофа в общественото пространство, дебатът прегря до степен, до която тези, които са противници на ратификацията, се счита, че са едва ли не защитници на насилието срещу жени. А другите искат да въвеждат полове. Преувеличени неща са. След като до такава степен успяхме да настроят българите един срещу друг и едва сега да започват дискусии, които да изчистят проблема, ние от БСП считаме, че тази ратификация не е необходима на България и няма да я подкрепим. Трябва да обясним, че в борбата срещу насилието на жени или домашното като цяло, БСП е и винаги ще бъде винаги съюзник на всяка инициатива. Важното е да се извадят тези мерки, които да предотвратят тези мерки. Но да се натисне на този дебат зеленото и червеното копче, е простовато. Точно като човек, учил на Запад, въпросът не се поставя по един и същи начин в Париж и София. Контекстът е различен, социалните възприятия са различни и да се игнорират, би било безотговорно. Този тип дебати, дори когато са базирани върху страхове, трябва да бъдат обяснявани", каза още Зарков.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Жельо Бойчев, БСП: Покровителство на злоупотребите в БАЦИС може да има само от високото ниво в йерархията

Жельо Бойчев, БСП: Покровителство на злоупотребите в БАЦИС може да има само от високото ниво в йерархията

19 Януари 2018 | 21:25 | Агенция "Фокус"
София. Покровителство на злоупотребите в БАЦИС може да има само от високото ниво в йерархията. Това каза в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев. Той обясни, че начинът, по който функционира БАЦИС, не отговаря на изискванията за информационна система и съхранение на данните. Информацията на прокуратурата, че няма извършено престъпление по сигнала с БАЦИС, Бойчев коментира:
„Трудно е на прокуратурата да установи по какъв начин е била манипулирана системата, тъй като така е организиран достъпът в системата, че по същество не може да се види като информация от кой акаунт, кой е влизал в нея. Има липса на лог файлове и такива неща, които не позволяват да се удостоверят физическите и конкретните извършители, които са правили опити да манипулират системата или да и въздействат“, коментира Жельо Бойчев.
Той уточни, че информационната система трябва да бъде така изградена, че да не допуска външна намеса, каквато се констатира от проверките, че е съществувала чрез т.нар. дистанционен достъп.


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Александър Иванов, ГЕРБ: Не са регистрирани данни за външна намеса в системата на БАЦИС

Александър Иванов, ГЕРБ: Не са регистрирани данни за външна намеса в системата на БАЦИС

19 Януари 2018 | 20:50 | Агенция "Фокус"
София. Не са регистрирани данни за външна намеса в системата на БАЦИС. Това каза в предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ Александър Иванов, народен представител от ГЕРБ. По повод съобщеното от министърa на финансите Владислав Горанов, че от Агенция "Митници" ще наложат външен одит за БАЦИС и това дали е възможно да излезе притеснителна информация, Александър Иванов коментира:
„Този доклад на ДАНС обвързва и комуникация между министър-председателя, министър Владислав Горанов във функцията му на министър на финансите и различни експерти на Агенция "Митници". В доклада на ДАНС са идентифицирани възможности за подобрение на системата – 9 на брой, при което министър Горанов, въз основа на изготвени анализи от експертите на Агенция "Митници" и на други експерти по киберсигурност, се запознава с работата, която е извършена по подобрение на сигурността на информационната система БАЦИС, с които е запознат и министър-председателят. Така че дори и да е имало такива пропуски, преди година и половина-две, при констатиране на подобрение за сигурността на системата, са взети адекватни мерки от изпълнителната власт, в частност Агенция "Митници" и органите за сигурност“, коментира Александър Иванов.
Според него единственият начин да повишим данъчните и акцизните приходи в държавата е борбата със сивата икономика.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Две парламентарни комисии ще изслушат финансовия министър Владислав Горанов и директора на Агенция „Митници“ Георги Костов за БАЦИС на 22 януари

Две парламентарни комисии ще изслушат финансовия министър Владислав Горанов и директора на Агенция „Митници“ Георги Костов за БАЦИС на 22 януари

19 Януари 2018 | 16:07 | Агенция "Фокус"
София. Министърът на финансите Владислав Горанов и директорът на Агенция „Митници“ Георги Костов ще бъдат изслушани за информацията на ДАНС и Прокуратурата за БАЦИС (Българска акцизна централизирана информационна система. Това сочи справка на сайта на Народното събрание. Изслушването ще бъде на съвместно заседание на комисиите по вътрешна сигурност и обществен ред, и по бюджет и финанси на 22 януари в зала „Изток“ от 11.00 часа.
На 16 януари от БСП призоваха за разсекретяване на постановлението на Прокуратурата и на доклада на ДАНС за БАЦИС. Според левицата има слабости в работата на системата, а стотици милиони левове не са били събрани от държавата. От ГЕРБ изразиха готовност да отговарят на въпроси и да разсеят твърденията на опозицията. На 18 януари говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова обясни, че според наблюдаващия прокурор няма извършено престъпление по подадения сигнал за БАЦИС през 2015 година.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Владислав Горанов: Всички слабости от доклада на ДАНС за БАЦИС са отстранени отдавна

Министър Владислав Горанов: Всички слабости от доклада на ДАНС за БАЦИС са отстранени отдавна

19 Януари 2018 | 12:29 | Агенция "Фокус"
София. Всичко, което сме открили като слабости е отстранено отдавна. Това каза пред журналисти министърът на финансите Владислав Горанов във връзка с доклада на ДАНС за БАЦИС, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Чел съм този доклад много отдавна и всичко, което е трябвало да вземем като действия, на база на доклада, е предприето много отдавна. Това е част от опита да се изпълни със съдържание мотивът за вота на недоверие. Изключително е нескопосано. Не прави чест на опозицията, че когато го поиска, не каза цялата истина“, каза Горанов. Той попита по време на Тройната коалиция как се е осъществявал контролът на акцизни стоки, защото тази система е създадена в първия мандат на ГЕРБ. „Именно по инициатива на Агенция „Митници“ започна тази проверка от страна на ДАНС“, поясни Горанов. Според него отчетените слабости в доклада на ДАНС са чисто технологични и са девет наброй. По думите му те са свързани със сигурността на системата и възможността тя да бъде манипулирана отвън от злонамерени атаки. „Всяка система крие рискове да бъде пробита от вън. Спомнете си на ЦРУ колко данни изтекоха. Ние не сме вървели след събитията. Предприели сме мерки, неслучайно сме насочили вниманието на службите“, каза Горанов. Той допълни, че от Агенция „Митници“ ще възложат един външен одит за БАЦИС. Според министъра на финансите от този доклад няма да излезе нещо, което очакват като аргумент от БСП. „Най-малкото на фона на това, че спрямо 2014 г. 2017 г. завърши с 6,5 млрд. повече приходи. Докладът на ДАНС е вътрешен за държавата документ. Даже още тогава, когато го създадоха колегите от ДАНС се чудех защо са решили да бъде секретен. Аз нямам притеснения, нито преди нито сега. В понеделник заповядайте на извънредно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и на Бюджетна комисия да обсъдим какво сме предприели през 2016 г. и как функционира системата. Доволен съм от начина, по който функционира тя, въпреки че борбата срещу контрабандата е безспирна и трябва да продължава всеки ден“, заяви министърът на финансите и отчете, че има по-добра събираемост. „От около 27 % данъчни приходи като дял от БВП за 2014 г. в 2017 г. завършваме с 29,5 % . Тези нараствания на данъчните приходи в БВП означават само едно – по-голяма събираемост“, поясни Горанов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Говорителят на гл.прокурор Румяна Арнаудова: Според наблюдаващия прокурор няма извършено престъпление по сигнала за БАЦИС

Говорителят на гл.прокурор Румяна Арнаудова: Според наблюдаващия прокурор няма извършено престъпление по сигнала за БАЦИС

18 Януари 2018 | 16:38 | Агенция "Фокус"
София. По сигнала за БАЦИС Софийски градски съд постанови отказ да се образува досъдебно производство. Няма извършено престъпление от общ характер според наблюдаващия прокурор. Това каза на брифинг в Съдебната палата говорителят на гл. прокурор Румяна Арнаудова по повод искането за разсекретяване на доклада на ДАНС за системата БАЦИС, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „В СГП още през 2015 година постъпи сигнал за нередности в системата БАЦИС, като според заявителя има опасност от манипулиране на данните, неотчитане на всички действия и невъзможност на държавата да установи дължимите акцизи и данъци. Валентин Златев е сигналоподателят“, обясни тя. „По този сигнал СГС разпореди извършване на проверка от ДАНС. Беше изпратен междинен доклад за резултатите от проверката, както и окончателен за установеното от проверката. И двата доклада са секретни и не бихме могли да изнесем, каквато и да е информация от тях“, посочи Румяна Арнаудова и уточни, че само ДАНС може да декласифицира информацията. „Докладът от ДАНС, който беше изпратен в СГС, е изпратен и на главния прокурор, който го е изпратил на министър-председателя. Доколкото ни стана известно, той го е изпратил на министъра на финансите с указание за недопускане на пропуски при управлението на системата БАЦИС, за да не допусне нарушаване на фискалния интерес на републиката“, поясни говорителят на гл. прокурор. „Преди 2 седмици постановлението на СГС, което е секретно, по разпореждане на главния прокурор, е изпратено в Народното събрани в секретната секция. Докладът на министър Горанов също е изпратен в Народното събрание и на главния прокурор“, обясни Румяна Арнаудова. „Докато не се разсекрети тази информация не можем да споделим повече“, каза още тя.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Жельо Бойчев, БСП: Председателски съвет реши председателят на Народното събрание Цвета Караянчева да изпрати искане за разсекретяване на доклада на ДАНС за БАЦИС

Жельо Бойчев, БСП: Председателски съвет реши председателят на Народното събрание Цвета Караянчева да изпрати искане за разсекретяване на доклада на ДАНС за БАЦИС

18 Януари 2018 | 14:10 | Агенция "Фокус"
София. Председателски съвет реши председателят на Народното събрание Цвета Цвета Караянчева да изпрати искане за разсекретяване на доклада на ДАНС за Българска Акцизна Централизирана Информационна Система (БАЦИС). Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев пред журналисти, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Бойчев уточни, че искането ще бъде изпратено до съответните органи и че е било прието на Председателски съвет, защото не е в интерес на никого да се крие тази информация. Той коментира, че в доклада има смущаваща информация и отбеляза, че в него се посочва, че се възпрепятства проверката на длъжностни лица, застрашава се националната сигурност и се показват слабостите на БАЦИС. „Прави се общият извод, че начинът на функциониране не съответства на такъв тип информационни системи, които трябва да съхраняват и да пазят информацията“, допълни заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“. Според него изводите от този доклад не трябва да останат скрити от българските граждани, тъй като системата позволява да бъде манипулирана. „Това е система, която трябва да следи контрола и движението на горивата“, коментира Бойчев. Заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ заяви, че тази система позволява върху нея да се въздейства, която прави информацията необективна. Той допълни, че ако в крайна сметка органите не разрешат разсекретяването на доклада, той ще бъдат разгледан на закрито заседание на Народното събрание.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Първан Симеонов, политолог: Темата за вота на недоверие се измести от корупцията към дебат за качеството на демокрацията в България

Първан Симеонов, политолог: Темата за вота на недоверие се измести от корупцията към дебат за качеството на демокрацията в България

18 Януари 2018 | 10:33 | Агенция "Фокус"
София. Корупцията, като тема за вота на недоверие, е много удачна, но тя се измести към въпрос за качеството на демокрацията в България. Това каза в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ политологът Първан Симеонов относно внесения вот на недоверие от БСП срещу кабинета „Борисов 3“. По думите му темата за корупцията е малко остаряла, но вероятно левицата цели да я върне на дневен ред, като това е търсеният ефект на натрупването. „Стигна се до момент в който и либералите, и червените говореха в синхрон и обвиняваха ГЕРБ в едно и също", добави политологът. „Подозирам, че ще станем свидетели на едни ожесточени дебати, не знам дали ще има конкретни факти, но ще има доста обвинения от типа на тези, които виждаме около Делян Добрев. Проблемът на тази тема е, че вече много беше казано по нея. Това беше тема от лятото до есента, около октомври месец, тя ескалира доста сериозно. Имаше взаимни обвинения в корупция, в търговия с влияние и още какво ли не. Помните още от лятото от НДК започна всичко, премина през Делян Добрев и стигна до какво ли не, като говорене. От есента към зимата темата малко се смени в обществото ни“, обясни той. Първан Симеонов коментира още, че отказът на ДПС за включване към мотивите за вот на недоверие на Левицата е изиграло добра роля за БСП. „Основната цел на ДПС винаги е било изместване на патриотите от властта, като те нямат интерес от сваляне на правителството", каза още той.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Разискванията по вота на недоверие срещу кабинета „Борисов“ 3 ще бъдат на 23 януари

Разискванията по вота на недоверие срещу кабинета „Борисов“ 3 ще бъдат на 23 януари

18 Януари 2018 | 09:11 | Агенция "Фокус"
София. Разискванията и гласуването на Проекта за решение за вота на недоверие срещу кабинета „Борисов“ 3 заради провала в политиката по противодействие на корупцията, внесен от БСП, ще бъдат на 23 януари, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Предложението бе прието със 182 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържал се“. Така парламентът ще проведе извънредно заседание на 23 януари (вторник) от 13.00 часа.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

БСП внесе вот на недоверие към кабинета, заради невъзможността му да се справи с корупцията (ОБЗОР)

БСП внесе вот на недоверие към кабинета, заради невъзможността му да се справи с корупцията (ОБЗОР)

18 Януари 2018 | 04:44 | Агенция "Фокус"
ПГ на „БСП за България“ внесе в деловодството на Народното събрание вот на недоверие към кабинета „Борисов“ 3. Проекторешението е подписано от всички 80 народни представители от парламентарната група на партията. Поводът за искането за гласуване на вот на недоверие е невъзможността на избраното на 4 май 2017 г. правителство с министър-председател Бойко Борисов да се справи с основния проблем пред българската държавност – корупцията. В мотивите си опозицията посочва още, че предложеният проект на решение не е самоволен опозиционен акт, а необходимост и се основава на разбирането, че корупцията е пропила цялата държава; че правителството на ГЕРБ и „Обединените патриоти“ не само не може, но и не иска да преустанови този процес; че правителство, което не се справя с този кардинален проблем, фактически е загубило правото си да управлява. Според БСП фактът, че корупцията властва в България, не се нуждае от доказване. От ПГ на „БСП за България“ посочват, че за деветте месеца, през които е на власт, правителството на Бойко Борисов е употребило повече енергия да обяснява, че корупцията е несъществуващ проблем, отколкото да ѝ се противопоставя. Според БСП за сметка на своето бездействие по отношение на действащите корупционни схеми, през краткия период на съществуването си поредното правителство на Бойко Борисов е дало достатъчно примери за различни прояви на корупция и користно поведение на властта, всеки един от който - достатъчно основание да се гласува недоверие на Министерския съвет. От партията дават и редица примери за корупция, сред тях: ремонтът на НДК, „Суджукгейт“, „Хасковогейт“, изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност и други.
След внасяне на вота на недоверие лидерът на БСП Корнелия Нинова посочи, че БСП атакува правителството по темите: здравеопазване, обществени поръчки, строителство, саниране и контрабанда. Нинова подчерта, че БСП не приема нота за саботаж на европредседателството, а за отговор на 83% от българските граждани, които считат, че това е проблем № 1. Нинова изтъкна, че борбата с корупцията и всички прояви като вот на недоверие са проевропейска политика. Според лидера на БСП няма да има нужда от дебат за вот на недоверие, ако станат публични докладите на ДАНС и прокуратурата за приходните агенции.
От своя страна депутатът от ПГ на ГЕРБ Тома Биков посочи, че вотът на недоверие е сериозна грешка от страна БСП, а целта му е да дават Корнелия Нинова в новините. Според него вотът на недоверие няма да успее, нито ще коригира управлението.
Секретарят на ПГ на „Обединени патриоти“ Борис Ячев посочи, че от групата му ще гласуват срещу вота на недоверие на БСП. Ячев определи мотивите на опозицията като смехотворни. От „Воля“ също казаха, че няма да подкрепят вота на недоверие и определиха мотивите като пиар акция на левицата.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

БСП внесе вот на недоверие към кабинета, заради невъзможността му да се справи с корупцията (ОБЗОР)

БСП внесе вот на недоверие към кабинета, заради невъзможността му да се справи с корупцията (ОБЗОР)

17 Януари 2018 | 20:11 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на „БСП за България“ внесе в деловодството на Народното събрание вот на недоверие към кабинета „Борисов“ 3. Проекторешението е подписано от всички 80 народни представители от парламентарната група на партията. Поводът за искането за гласуване на вот на недоверие е невъзможността на избраното на 4 май 2017 г. правителство с министър-председател Бойко Борисов да се справи с основния проблем пред българската държавност – корупцията. В мотивите си опозицията посочва още, че предложеният проект на решение не е самоволен опозиционен акт, а необходимост и се основава на разбирането, че корупцията е пропила цялата държава; че правителството на ГЕРБ и „Обединените патриоти“ не само не може, но и не иска да преустанови този процес; че правителство, което не се справя с този кардинален проблем, фактически е загубило правото си да управлява. Според БСП фактът, че корупцията властва в България, не се нуждае от доказване. От ПГ на „БСП за България“ посочват, че за деветте месеца, през които е на власт, правителството на Бойко Борисов е употребило повече енергия да обяснява, че корупцията е несъществуващ проблем, отколкото да ѝ се противопоставя. Според БСП за сметка на своето бездействие по отношение на действащите корупционни схеми, през краткия период на съществуването си поредното правителство на Бойко Борисов е дало достатъчно примери за различни прояви на корупция и користно поведение на властта, всеки един от който - достатъчно основание да се гласува недоверие на Министерския съвет. От партията дават и редица примери за корупция, сред тях: ремонтът на НДК, „Суджукгейт“, „Хасковогейт“, изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност и други.
След внасяне на вота на недоверие лидерът на БСП Корнелия Нинова посочи, че БСП атакува правителството по темите: здравеопазване, обществени поръчки, строителство, саниране и контрабанда. Нинова подчерта, че БСП не приема нота за саботаж на европредседателството, а за отговор на 83% от българските граждани, които считат, че това е проблем № 1. Нинова изтъкна, че борбата с корупцията и всички прояви като вот на недоверие са проевропейска политика. Според лидера на БСП няма да има нужда от дебат за вот на недоверие, ако станат публични докладите на ДАНС и прокуратурата за приходните агенции.
От своя страна депутатът от ПГ на ГЕРБ Тома Биков посочи, че вотът на недоверие е сериозна грешка от страна БСП, а целта му е да дават Корнелия Нинова в новините. Според него вотът на недоверие няма да успее, нито ще коригира управлението.
Секретарят на ПГ на „Обединени патриоти“ Борис Ячев посочи, че от групата му ще гласуват срещу вота на недоверие на БСП. Ячев определи мотивите на опозицията като смехотворни. От „Воля“ също казаха, че няма да подкрепят вота на недоверие и определиха мотивите като пиар акция на левицата.
Деница КИТАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Валентин Николов, ГЕРБ: Вотът на недоверие съвпада с блестящото представяне на премиера Бойко Борисов в Европейския парламент

Валентин Николов, ГЕРБ: Вотът на недоверие съвпада с блестящото представяне на премиера Бойко Борисов в Европейския парламент

17 Януари 2018 | 14:23 | Агенция "Фокус"
София. Вотът на недоверие съвпада с блестящото представяне на премиера Бойко Борисов в Европейския парламент. Това каза народният представител Валентин Николов от ПГ на ГЕРБ по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. По думите на Николов не случайно двете събития съвпадат. „Това за мен е едно омаскаряване на България. Не беше моментът за това“, заяви Николов. Според него вотът на недоверие е добър парламентарен инструмент за корекция на управлението, но в момента не се изпълнява както трябва.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Александър Иванов, ГЕРБ: Целта на БСП е да налеят медийно внимание към своя вот на недоверие, половинчатата им информация се чете скандално само от тях

Александър Иванов, ГЕРБ: Целта на БСП е да налеят медийно внимание към своя вот на недоверие, половинчатата им информация се чете скандално само от тях

17 Януари 2018 | 14:22 | Агенция "Фокус"
София. БСП изкарва половинчати понятия. Това каза народният представител от ПГ на ГЕРБ Александър Иванов по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Целта на БСП е да налеят медийно внимание към своя вот на недоверие, който внасят от днес. За съжаление половинчатата информация се чете скандално само от тях. Има изготвени доклади, констатации на прокуратурата, на ДАНС и на всички разследващи органи, които не констатират нарушения и реално вмешателство в системата БАЦИС“, посочи Иванов. Той отчете, че Агенция „Митници“ и софтуерният разработчик на системата са предприели мерки за нейното подобряване. „Истината e, че данъчните приходи от 2014 г. от 23 млрд. лв. 2015 г. са 24, 855 млрд. лв, 2016 г. се повишават с още два милиарда и 2017 г. са 29,6 млрд. лв. Не знам на каква база, на какви основания БСП за пореден път, изговаряйки половината истината, създават медийно напрежение“, заяви Иванов. Той поясни, че това се случва в деня, в който всички политически сили в Европейския парламент приветстват пред министър-председателят Бойко Борисов мерките срещу корупцията.
Деница КИТАНОВА


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Валентин Николов, ГЕРБ: Докладът на ДАНС има 9 констатации за БАЦИС, но не отчита вмешателства и нарушения в системата

Валентин Николов, ГЕРБ: Докладът на ДАНС има 9 констатации за БАЦИС, но не отчита вмешателства и нарушения в системата

17 Януари 2018 | 14:12 | Агенция "Фокус"
София. Докладът на ДАНС има 9 констатации за БАЦИС, но не отчита вмешателства и нарушения в системата. Това каза народният представител Валентин Николов от ПГ на ГЕРБ по време на брифинг в Народното събрание, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Специално искаме да обърнем внимание на поредната политическа димка и на поредната лъжа, която излиза отляво в тази зала във връзка със секретния доклад в НС. Става дума за системата БАЦИС“, каза Николов. Депутатът поясни, че този доклад, за който говори БСП е бил представен на закрита комисия. „Миналата година декември месец в Постоянната комисия за контрол на контрабандата пак бяха извикани съответните служби – Агенция „Митници“, главния прокурор на Република България. Пак говорихме за този доклад. Беше казано, че той е на база тези проверки, извършени от ДАНС под наблюдение на прокурор“, каза Николов. Депутатът обясни, че в този доклад има 9 констатации за слабости на системата и е завършил с констатации, че няма нарушения от гледна точка за образуване на дело и вмешателство в системата. Николов поясни, че вследствие на този доклад е прекратено наблюдение на БАЦИС и констатациите са предоставени на премиера на Република България, за да може да ги отстрани. „Той ги е предал на министъра на финансите и са предприети съответните дейности“, заяви Николов. Той обърна внимание, че това е направено ясно и всички народни представители са могли да бъдат запознати.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Веселин Марешки, "Воля": Вотът на недоверие е пиар акция - не приемаме формация, "затънала до уши" в корупция да се прави на морален стожер

Веселин Марешки, "Воля": Вотът на недоверие е пиар акция - не приемаме формация, "затънала до уши" в корупция да се прави на морален стожер

17 Януари 2018 | 13:28 | Агенция "Фокус"
София. Вотът на недоверие е пиар акция - не приемаме формация, "затънала до уши" в корупция да се прави на морален стожер. Това каза лидерът на "Воля" Веселин Марешки пред журналисти в Народното събрание след като ПГ на "БСП за България" внесе вот на недоверие към кабинета "Борисов" 3, предаде репортер на Агенция "Фокус". Според него тази акция ще има обратен ефект за вносителите. Марешки подчерта, че "Воля" няма да участва в този цирк. Той уточни, че ПГ на "Воля" ще гласуват "против" или с "въздържал се" по вота.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Борис Ячев, "Обединени патриоти": Ще гласуваме срещу вота на недоверие на БСП- мотивите им са смехотворни

Борис Ячев, "Обединени патриоти": Ще гласуваме срещу вота на недоверие на БСП- мотивите им са смехотворни

17 Януари 2018 | 13:04 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на "Обединени патриоти" ще гласува срещу вота на недоверие на БСП- мотивите им са смехотворни. Това каза Борис Ячев, секретар на ПГ на „Обединени патриоти“ пред журналисти във връзка с внесения от ПГ на „БСП за България“ вот на недоверие към кабинета „Борисов“ 3, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Няма как да очакваме изненади в поведението на „Обединени патриоти“ в следващата седмица, когато вотът ще бъде гласуван. Имаме предварително решение, че ще гласуваме срещу този вот“, заяви той. „Мотивите, които внесе днес Корнелия Нинова са смехотворни. Половината от ръководството на БСП и колеги от ПГ на „БСП за България“ чуха за тези мотиви от парламентарната трибуна днес“, коментира Борис Ячев. „Факт е, че БСП се люшка в продължение на месец и половина за тези мотиви. Имаше залитане към здравеопазване, към саниране, към какво ли не, но в крайна сметка се спряха на проблема с антикорупцията. Това доказва, че желанието за този вот е изцяло политически стремеж на Корнелия Нинова да си даде допълнително един час политическо говорене и да реши донякъде свои вътрешни проблеми, свързани с нейното укрепване като лидер“, заяви секретарят на ПГ на „Обединени патриоти“. Според него мотивите за този вот са съчинени в политическата канцелария на Кирил Добрев и Корнелия Нинова. Той призова, че ако Корнелия Нинова има уличаващи документи за корупция, да ги внесе.
Борис Ячев заяви, че БСП упорито не иска да даде възможност на Антикорупционния закон да заработи. „Факт е, е добър или лош, този закон беше приет с едно добро парламентарно мнозинство. Новото антикорупционно бюро може от понеделник да започне да се конструира. Да видим дали ще има резултат от него. Явно от БСП имат притеснение, че това бюро ще работи по-активно от досегашните органи за борба с корупицята“, коментира той.
По отношение на искането на Корнелия Нинова за разсекретяване на доклада на ДАНС и прокуратурата за приходните агенции, депутатът изрази надежда в тези документи да изкочи нещо, свързано с техни колеги от ръководството и парламентарната им група. Той изтъкна, че проблем с корупицята има във всяка една държава.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Тома Биков, ГЕРБ: Вотът на недоверие е сериозна грешка от страна БСП, а целта му е Корнелия Нинова да я дават в новините

Тома Биков, ГЕРБ: Вотът на недоверие е сериозна грешка от страна БСП, а целта му е Корнелия Нинова да я дават в новините

17 Януари 2018 | 12:04 | Агенция "Фокус"
София. БСП направиха много сериозна грешка с този вот. Това е лошо изиграна тактическа грешка и съм сигурен, че те ще понесат всички политически негативи на тази своя позиция. Една от основните цели на този вот, според мен, е Корнелия Нинова да я дават в новините. Това заяви пред журналисти в парламента народният представител от ПГ на ГЕРБ Тома Биков, който коментира внесения от „БСП за България” вот на недоверие към правителството по темата за корупцията, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Докато цяла Европа приветства Българското председателство, в лицето на българската делегация, която е водена от премиера Борисов, тук ставаме свидетели на едни самоцелни действия, които целят да имитират дейност. Това е имитация на политическа дейност. Внася се вот на недоверие без мотиви. След дълги преговори и закани, получаваме един вот, който е обречен на загуба”, посочи Биков. По думите целите на един вот на недоверие би следвало да бъдат три. „Първата е да се свали правителството. Очевидно няма да успее. България бележи най-добрите си политически показатели през последните години”, аргументира се той. По думите му втората възможна цел би могла да бъде корекция на определена политика. „Нямаме такова нещо. Корупцията е една обща тема, която дава възможност за разтягане на локуми, за патетика, за морализаторстване, но нищо конкретно. Аз, доколкото разбирам, вотът на недоверие до момента е насочен срещу Делян Добрев, който нито е министър-председател, нито е министър в правителството”, коментира още Тома Биков. „На трето място, една от възможните цели на вота, е да се обедини опозицията. Тази цел не е постигната. Имаме вот, който щеше да бъде внесен от двете опозиционни партии, вече е внесен само от едната. Другата, с различни мотиви, ще гласува против правителството”, допълни още той.
Иван ЛАЗАРОВ
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Няма да има нужда от дебат за вот на недоверие, ако станат публични докладите на ДАНС и прокуратурата за приходните агенции

Корнелия Нинова, БСП: Няма да има нужда от дебат за вот на недоверие, ако станат публични докладите на ДАНС и прокуратурата за приходните агенции

17 Януари 2018 | 11:55 | Агенция "Фокус"
София. Няма да има нужда от дебат за вот на недоверие, ако станат публични докладите на ДАНС и прокуратурата за приходните агенции. Това каза пред журналисти лидерът на БСП Корнелия Нинова след като ПГ на „БСП за България“ внесе вот на недоверие към кабинета „Борисов“ 3, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Много вярвам тези доклади да видят бял свят. Там ще откриете много от конкретиката, за която ме питате. Има тежки констатации, че системите на приходните агенции са пробити, че в тях се влиза от множество точки, че се заличават данни на акцизни стоки, поради което не се внася акциз и ДДС на определени стойности, които не мога да ви споделя, защото е класифицирана информация“, посочи лидерът на БСП. Според нея това трябва да стане ясно чрез разсекретяване на докладите или на закрито заседание.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: По-добре сами срещу корупцията, отколкото като част от статуквото, което я брани

Корнелия Нинова, БСП: По-добре сами срещу корупцията, отколкото като част от статуквото, което я брани

17 Януари 2018 | 11:51 | Агенция "Фокус"
София. По-добре сами срещу корупцията, отколкото като част от статуквото, което я брани. Това каза пред журналисти лидерът на БСП Корнелия Нинова, след като ПГ на „БСП за България“ внесе вот на недоверие към кабинета „Борисов“ 3, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Нинова заяви, че вотът е подписан от 80-те депутати от ПГ на „БСП за България“ и подчерта, че от гласуването на вота ще си проличи кой иска да се бори с корупцията и кой не. Във връзка с контрааргументи на ГЕРБ, че и БСП е била корумпирана, Нинова заяви, че това е изключително грешна позиция. „Да, по време на всички управления, е имало случаи на корупционни практики и никой не отрича това. Разликата и въпроса днес е друг – осъзнаваме ли, че ножът е опрял до кокала и на това трябва да се сложи край. Осъзнаваме ли, че това е бич номер едно за България и за бедността, и за доходи, и за всичко. Ние го осъзнаваме и искаме всички мерки“, заяви лидерът на БСП. Според нея управляващите го осъзнават, но искат да се продължи по същия начин.
Деница КИТАНОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Атакуваме правителството по темите здравеопазване, обществени поръчки, строителство, саниране и контрабанда

Корнелия Нинова, БСП: Атакуваме правителството по темите здравеопазване, обществени поръчки, строителство, саниране и контрабанда

17 Януари 2018 | 11:44 | Агенция "Фокус"
София. Атакуваме правителството по темите здравеопазване, обществени поръчки, строителство и саниране и контрабандата. Това каза пред журналисти лидерът на БСП Корнелия Нинова, след като ПГ на „БСП за България“ внесе вот на недоверие към кабинета „Борисов“ 3, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Нинова уточни, че мотивите към внесения вот на недоверие към кабинета са десет страници. „Днес е 17-ти януари, мотивите са факт, внесени са в деловодството официално. Надяваме се, че всякакви спекулации, че няма мотиви, че няма готовност, са затворени“, каза Нинова. Тя поясни, че БСП засяга няколко сектора в тях, а конкретиката остава за дебата и дните около дебата. „В едни мотиви не може да бъде изписано всичко. Мотивите са политическата аргументация“, заяви Нинова. Тя уточни, че по правилник вотовете на недоверие се внасят срещу правителството и че вотът е за провала на правителството в борбата с корупцията. „Не приемаме вота за саботаж на европредседателството, а за отговор на 83% от българките граждани, които считат, че това е проблем № 1“, подчерта лидерът на БСП. Според нея борбата с корупцията и всички прояви като вот на недоверие е проевропейска политика.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ПГ на БСП за България“ внесе вот на недоверие за невъзможността на кабинета „Борисов“ 3 да се справи с корупцията

ПГ на БСП за България“ внесе вот на недоверие за невъзможността на кабинета „Борисов“ 3 да се справи с корупцията

17 Януари 2018 | 11:20 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на „БСП за България“ внесе в деловодството на Народното събрание вота на недоверие към кабинета, предаде репортер на Агенция „Фокус“. В мотивите на партията се посочва, че поводът за искането за гласуване на вот на недоверие е невъзможността на избраното на 4 май 2017 г. правителство с министър-председател Бойко Борисов да се справи с основния проблем пред българската държавност – корупцията. В мотивите си опозицията посочва, че предложеният проект на решение не е самоволен опозиционен акт, а необходимост и се основава на разбирането, че корупцията е пропила цялата държава; че правителството на ГЕРБ и „Обединените патриоти“ не само не може, но и не иска да преустанови този процес; че правителство, което не се справя с този кардинален проблем, фактически е загубило правото си да управлява. Според БСП фактът, че корупцията властва в България, не се нуждае от доказване. От ПГ на „БСП за България“ посочват, че за деветте месеца, през които е на власт, правителството на Бойко Борисов е употребило повече енергия да обяснява, че корупцията е несъществуващ проблем, отколкото да ѝ се противопоставя. Според БСП за сметка на своето бездействие по отношение на действащите корупционни схеми, през краткия период на съществуването си поредното правителство на Бойко Борисов е дало достатъчно примери за различни прояви на корупция и користно поведение на властта, всеки един от който - достатъчно основание да се гласува недоверие на Министерския съвет.
От партията дават и редица примери за корупция, сред тях: ремонтът на НДК, „Суджукгейт“, „Хасковогейт“, изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност и други.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Драгомир Стойнев, „БСП за България”: Важно е да има ново управление, вотът на недоверие не е математика, а е политика

Драгомир Стойнев, „БСП за България”: Важно е да има ново управление, вотът на недоверие не е математика, а е политика

17 Януари 2018 | 11:20 | Агенция "Фокус"
София. БСП има своя политическа позиция и я следва. Тя е много изчистена, откакто лидер на партията е Корнелия Нинова. Ние имаме конкретна управленска програма, която е готов инструмент за управление, ако има предсрочни избори. Неслучайно алтернативният бюджет, който предложихме, вече се изпълнява от управляващите. Това каза пред БНР зам.-председателят на ПГ на „БСП за България” Драгомир Стойнев, съобщиха от пресцентъра на партията. Той обясни, че допълнителните средства, които са дадени през последните дни на полицаите и болниците, са били предложение на левицата, още преди приемането на бюджета. „Изключително важно е този вреден мандат на ГЕРБ да бъде преустановен и да има изцяло ново управление, което да доведе до устойчив икономически растеж и справедливо разпределение на приходите”, каза Стойнев. Той добави, че БСП е алтернативата на това управление. „Толкова много протести на най-различни съсловни организации, на които им се запушва устата с желаните от тях пари. Тово няма да доведе до стабилност”, категоричен бе той. „Вотът на недоверие не е математика, а е политика. Не е адекватно управляващите да са спокойни от мисълта- дали ще съберат гласове. Не е важно това. Вот по темата корупция е първият подобен дебат в Народното събрание. Има само фасада на държавност", каза Драгомир Стойнев. На обвинението на управляващите, че с искането на вот на недоверие, левицата саботира европредседателството, зам.-председателят на ПГ на „БСП за България” отговори, че това не е основание да се замита боклукът под килима. „Управляващите трябва да са притеснени, че се излагат пред българския народ и неслучайно многобройните протести го доказват. Европредседателството не е основание да си затваряме очите. Когато има несправедливост и проблем, ние, като опозиция, го известяваме”, заключи Драгомир Стойнев.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Жельо Бойчев, БСП: Корупцията е тема, която засяга всеки български гражданин

Жельо Бойчев, БСП: Корупцията е тема, която засяга всеки български гражданин

17 Януари 2018 | 10:04 | Агенция "Фокус"
София. Корупцията е тема, която засяга всеки български гражданин. Това коментира в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев за внасянето вота на недоверие на тема „корупция“ в деловодството на парламента. Той уточни, че БСП ясно определя проблема и търси неговото решение. „Корупцията неизменно присъства във всички сфери на нашия живот. Започваме в контрабандата и сивата икономика, защото тя ощетява приходната част на бюджета. Виждате какъв дебат имаме за това как се харчат средствата в страната, за кого се отпускат средства. От началото на годината правителството отпусна допълнително за БАН, за сектор „Сигурност“, а и за здравеопазване. Всичко това би изглеждало по по-различен начин, ако държавата умее да събира своите приходи“, обясни той. Жельо Бойчев коментира и Истанбулската конвенция като уточни, че най-големият проблем е, че правителството е започнало процедурата по ратификация и приемането на конвенцията, без дебат и наличието на каквато и да е обществена дискусия.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Жельо Бойчев, БСП: Корупцията води до бедност и до престъпност

Жельо Бойчев, БСП: Корупцията води до бедност и до престъпност

17 Януари 2018 | 09:38 | Агенция "Фокус"
София. Корупцията води до бедност и до престъпност. Това каза в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев за внасянето вота на недоверие на тема „корупция“ в деловодството на парламента. Той допълни, че смяната на едно правителство с друго не гарантира промяна, и уточни, че цялостният модел на управление на страната се нуждае от нов облик. Според него БСП има смелостта ясно да посочи проблема в корупцията и да изиска неговото решение. „Каква е алтернативата, която ни се предлага - да мълчим и да не правим нищо ли? Надяваме се с разискванията преди вота и по време на самия дебат, да стане пределно ясно на всики, че корупцията е тема, която къса е всеки един български гражданин. Бихме отговорили на едно сериозно обществено очакване, ако наистина има видими резултати за борбата с корупцията, особено по високите етажи на властта“, коментира Жельо Бойчев. Той допълни, че вотът на недоверие, освен всичко друго, цели и да активизира българските граждани и да провокира реални граждански действия. Това, което е по силите на БСП, е да заостри вниманието по темата „корупция“, но други са органите, които трябва да проведат разследване и да определят присъди и наказания.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

ПГ на „БСП за България“ ще внесе вот на недоверие към кабинета „Борисов“ 3

ПГ на „БСП за България“ ще внесе вот на недоверие към кабинета „Борисов“ 3

17 Януари 2018 | 07:25 | Агенция "Фокус"
София. ПГ на „БСП за България“ ще внесе в деловодството на парламента вот на недоверие към кабинета „Борисов“ 3. Вотът ще бъде на тема "Корупция". По програма депутатите ще разгледат промените в Закона за банковата несъстоятелност. Те са внесени от ПГ на ДПС и ще бъдат разгледани на първо четене. Според вносителите законопроектът има за цел да възпрепятства недобросъвестните действия на лица, придобиващи фиктивно вземания с произход КТБ, както и възстановяване на неправомерно заличени обезпечения по време на квестатурата на банката. Депутатите ще разгледат и проекторешение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на програмата за саниране.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

БСП иска разсекретяване на постановлението на прокуратурата и доклада на ДАНС за Акцизната информационна система (ОБЗОР)

БСП иска разсекретяване на постановлението на прокуратурата и доклада на ДАНС за Акцизната информационна система (ОБЗОР)

17 Януари 2018 | 06:05 | Агенция "Фокус"
БСП ще започне инициатива за разсекретяване на доклада на ДАНС и прокуратурата за работата на Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС). Това обяви на пресконференция зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев. Той обърна внимание, че от август 2016 г. премиерът Бойко Борисов разполага с тези документи, които разкриват слабости в работата на системата. Бойчев поясни, че има приходи, които не са били събрани от държавата и допълни, че става въпрос за стотици милиони левове. Според Жельо Бойчев големият въпрос е имат ли връзка слабостите в работата на Акцизната информационна система с убийството на данъчния служител, тъй като убитият е отговарял за фискалния контрол на стоки с голям риск. По думите му, ако тези документи бъдат разсекретени, никой няма да зададе въпроса дали БСП има основание за вот на недоверие, който ще бъде внесен на 17 януари 2018 г. Заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ допълни, че голямата цел на вота, е да се помогне на българските граждани и да се видят реални действия за борба с корупцията. На пресконференция от ГЕРБ посочиха, че вотът на недоверие преследва конюнктурна цел на БСП и е открито нападение срещу стабилността на настоящото управление. Председателят на Правна комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов посочи, че от мнозинството очакват аргументацията на „БСП за България“ и имат готовност да отговарят на всички повдигнати въпроси и да разсеят необоснованите твърдения на опозицията. Кирилов обърна внимание, че и досега от ГЕРБ са давали отговор на всички твърдения, които БСП е отправяла към настоящото управление. По думите му доверието в българската държава и икономика се възстановява. Според него българските граждани имат ясна представа за конкретните резултати. „Имаше определен стремеж отново да се ескалира напрежение в общественото пространство. Виждате, че правителството и мнозинството успяхме да се справим с всички предизвикателства. Ще продължим работата си в тази посока и смятаме, че ще получим подкрепата на голяма част от българите“, каза още Данаил Кирилов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
Юлия Скрипал с първо заявление, откакто излезе  от кома. 23 май 2018 година
Юлия Скрипал с първо заявление, откакто излезе от кома. 23 май 2018 година

ВИДЕО
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща катерица
Аварийно-спасителното звено на Столична община се притече на помощ на бедстваща ...
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2018 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.