НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 01:31


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Апелативна прокуратура – София обяви, че няма достатъчно данни за извършено престъпление от Атанас Семов

Апелативна прокуратура – София обяви, че няма достатъчно данни за извършено престъпление от Атанас Семов

17 Декември 2018 | 10:16 | Агенция "Фокус"
София. Апелативна прокуратура – София обяви, че няма достатъчно данни за извършено престъпление от Атанас Семов. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България. След сезиране от статия със заглавие „Двойни стандарти на „Дондуков 2“. Има много неизвестни около избора на Атанас Семов за конституционен съдия“, публикувана в електронното издание на в-к „Капитал“, на 09 ноември 2018 г. Върховната касационна прокуратура разпореди на Апелативна прокуратура - София извършване на служебна проверка за правилност и законосъобразност на постановление на Софийска градска прокуратура от 14 юли 2016 г. за отказ за образуване на досъдебно производство.
Със сигнал, подаден на 05 март 2013 г. и допълнение към него от 11 март 2013 г., Софийска градска прокуратура е била сезирана от юрист, работил като научен сътрудник по „Международно право и международни отношения“ в Института за правни науки към БАН, докторант в Юридическия факултет на СУ по специалност „Право на Европейския съюз“. В сигналите се твърди използване на СУ „Климент Охридски“ за развиване на частна стопанска дейност, безстопанственост, както и сключване на неизгодна вредоносна за университета сделка във връзка с неакредитирана магистърска програма по „Право на Европейския съюз“. Осъществяването на програмата е в резултат на договор между Софийския университет и сдружение с идеална цел - „Център за продължаващо обучение при Юридическия факултет на СУ“. След подаване на сигналите е била възложена проверка на МВР – ГДНП. С постановление на СГП от 14 юли 2016 г. е отказано образуване на досъдебно производство. Именно това постановление ще бъде предмет на служебна проверка, след сезиране от посочената публикация в медия.
В изпълнение на указанията на ВКП, Апелативна прокуратура – София извърши служебна проверка на постановения от СГП отказ да се образува досъдебно производство и не установи основания за изменение или отмяна на ревизираното постановление. Актът на СГП от 14 юли 2016 г. е правилен и законосъобразен.
Установена е следната фактическа обстановка:
„Център за продължаващо обучение при Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (ЦПОЮФСУ) е сдружение, създадено през 2004 г. в изпълнение на решение на Факултетния съвет на ЮФ на СУ. Членове на сдружението са ръководители на катедри на ЮФ и представител на деканското ръководство. Към материалите по преписката е приложено копие от протокол №7 от заседание на факултетния съвет на Юридическия факултет, който удостоверява провеждането на учредителното събрание на сдружението, с което единодушно е взето решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за осъществяване на дейност в частна полза, за приемане на Устав и избор на управителни органи. Атанас Семов, спрямо когото е насочен сигналът, е ръководител на международната магистърска програма „Право на ЕС“,но не е член на УС на ЦПО.
С решение № 1/04.11.2004г. на СГС, 3-ти състав по ф.д. № 11869/2004г. , ЦПОЮФСУ е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. През месец май 2006г. е подписан договор за сътрудничество между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Университета Страсбург – 3 „Робер Шуман“ и Университета Нанси – 2 (Европейски университетски център), Франция, въз основа на който започва осъществяването на програма за следдипломна квалификация – „Правна и съдебна система на ЕС”.
С оглед успешното осъществяване на едногодишното обучение се създава и магистърска програма „Право на Европейския съюз“, съгласно решение № 3/24.10.2007г. на Академичния съвет на СУ. Същата се осъществява въз основа на договор между СУ и Университета Нанси – 2. Във връзка с посоченото, между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и ЦПОЮФСУ е сключен договор за сътрудничество от 17 октомври 2007 г. Впоследствие е приет учебен план за професионално направление „Право“, специалност „Международни отношения“ за образователно квалификационна степен „магистър“ за магистърска програма „Право на ЕС“. С решение от 25 февруари 2010 г. са разкрити две магистърски програми в направление „Политически науки“ – „Право на ЕС“ за специалисти и неспециалисти. За същото ректорът на СУ е уведомил Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) с писмо.
Между ЦПОЮФСУ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 18 август 2010 г. е сключен нов договор за сътрудничество, който преурежда отношенията им. Предвидено е, че Центърът следва да осъществява помощни дейности по организирането и провеждането на програмата, но самото обучение по нея се провежда от СУ, както и от преподаватели от Университета Нанси – 2. Не е предвидено осъществяването на образователни функции от самия Център.
По преписката са приложени и множество други писмени документи – справки от МОН, от НАОА, от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, копие от годишните финансови отчети на ЦПОЮФСУ, копия от договори. Снети са сведения от лица, имащи отношение по въпросите, предмет на проверката.
След извършването на проверката, наблюдаващият прокурор от СГП е стигнал до извод за липса на данни за осъществено престъпление от общ характер и с постановление от 14 юли 2016 г., предмет на настоящата служебна проверка, е отказал образуването на досъдебно производство по преписката.
Прокурорът от първоинстанционната прокуратура е проверил и обсъдил всички факти и обстоятелства, имащи значение за изясняване на обективната истина.
На първо място, от доклада на директора на дирекция „Висше образование“ при МОН с вх. № 8088-30/15.10.2013 г., приложен по преписката, се установява, че СУ редовно е регистрирал студентите от магистърска програма по „Международни отношения – Право на ЕС“ в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти. МОН от своя страна своевременно е издавало и стикери за дипломите на така регистрираните студенти по посочената магистърска програма. С писмо с вх. № 208/09/04/2013 г. ректорът на Софийския университет е уведомил НАОА за разкриването на две магистърски програми с решение на Академични съвет от 25 февруари 2010 г. Макар да е налице по-късно уведомяване за откриването им обаче, следва да се подчертае, че самите магистърски програми не подлежат на отделна акредитация. Правилно е отбелязано от прокурора от СГП, че в рамките на вече акредитирани направления, могат да се откриват магистърски програми, като НАОА следва единствено да бъде уведомена.
В същия доклад е посочено, че „междууниверситетски диплом за правна и съдебна система на ЕС“ (предвиден за издаване в договорите между СУ и Университета Страсбург – 3 „Робер Шуман“ и Университета Нанси – 2), като вид не съществува по българското законодателство. Въпреки посоченото обаче и макар последното да съществува като договорна клауза, по преписката не са събрани данни да са издавани именно такъв вид дипломи. Видно е от същия доклад, че МОН е издавал стикери за получаване на диплома от СУ за съответната магистърска степен за регистрираните студенти по магистърската програма и няма никакви данни да е издавал непредвиден в законодателството ни като вид междууниверситетски диплом.
Установено е също така и че ЦПОЮФСУ не е осъществявал каквато и да било образователна функция, с което да са нарушени разпоредбите на Закона за висшето образование. Счетоводството на СУ и Центъра се води отделно, като с анекси към основния договор, ежегодно са уточнявани финансовите параметри (свързани с броя на студентите и таксите за обучение, с посещението на чуждестранни преподаватели като лектори и др.). Няма данни за нарушения и на Закона за счетоводството, както и такива, които да подкрепят твърденията, че сумите от събираните такси за обучение по програмата са в полза на ЦПОЮФСУ.
Изведеният правен извод от първоинстанционния прокурор за отказ да се образува досъдебно производство поради липса на извършено престъпление е правилен и като такъв се споделя и от въззивна инстанция – Апелативна прокуратура - София.
Независимо от липсата на основания за образуване на досъдебно производство и от факта, че СУ „Св. Климент Охридски“ е юридическо лице с академична автономия, АП - София е отбелязала, че ръководството на Софийския университет следва да прецени доколко целесъобразно е да продължава съвместната дейност между СУ и ЦПОЮФСУ при осъществяване на обучението по международната магистърска програма „Право на ЕС“.
С изложените аргументи Апелативна прокуратура - София е приключила разпоредената от ВКП служебна проверка.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Премиерът Бойко Борисов: През 2015 г. Министерският съвет предложи Атанас Семов за генерален адвокат в Съда на ЕС - това ли е политическо вмешателство

Премиерът Бойко Борисов: През 2015 г. Министерският съвет предложи Атанас Семов за генерален адвокат в Съда на ЕС - това ли е политическо вмешателство

14 Ноември 2018 | 10:58 | Агенция "Фокус"
София. През 2015 г. Министерският съвет предложи Атанас Семов за генерален адвокат в Съда на ЕС - това ли е политическо вмешателство. Това каза премиерът Бойко Борисов в началото на правителственото заседание, предаде репортер на Агенция „Фокус“ във връзка с встъпването в длъжност на четирима нови конституционни съдии и коментара на президента Румен Радев, че прокуратурата проверява предложения от него кандидат - Атанас Семов, с политическа.
„Честитя на конституционните съдии вчера назначенията. Действително изключителни специалисти, но президентът Радев каза, че имало политически вмешателство по отношение на един от кандидатите“, коментира премиерът. Той заяви, че със свое решение от 2015 г. Министерския съвет с премиер Бойко Борисов е определил Атанас Марков Семов за кандидат на Р България за генерален адвокат в Съда на ЕС.
„Ако това се счита за политическо вмешателство в неговото назначаване? След това Европа не го одобри и го върна, но ние само му желаем успех. Кое е политическо вмешателство? Другите съдии даже не ги познавам. Този само е бил в моя кабинет, подкрепили сме го с наше решение като европейски адвокат да представлява България. Извинявам се, ако това е тълкуване за политическо вмешателство. За мен той беше добър специалист“, добави Бойко Борисов.
Мариела РУСЕВА


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Проверката срещу номинирания от мен за конституционен съдия проф. Атанас Семов е с политическа цел

Президентът Румен Радев: Проверката срещу номинирания от мен за конституционен съдия проф. Атанас Семов е с политическа цел

13 Ноември 2018 | 11:44 | Агенция "Фокус"
София. Проверката срещу номинирания от мен за конституционен съдия проф. Атанас Семов е с политическа цел. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Не съм изненадан, че се правят опити да бъде съживена една отдавна приключила прокурорска проверка. Това ми дава основание да смятам, че целта е политическа“, каза президентът Радев и добави, че проверката е приключила 2016 г. „Защо се възбужда няколко дни, след като е обявена моята номинация?“, попита държавният глава. На въпрос дали искането на прокуратурата за проверка на проф. Семов е изцяло политически обосновано, държавният глава коментира: „Нямам засега друго обяснение“.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Проф. Атанас Семов, Красимир Влахов, Надежда Джелепова и Павлина Панова положиха клетва като конституционни съдии

Проф. Атанас Семов, Красимир Влахов, Надежда Джелепова и Павлина Панова положиха клетва като конституционни съдии

13 Ноември 2018 | 11:06 | Агенция "Фокус"
София. Проф. Атанас Семов, Красимир Влахов, Надежда Джелепова и Павлина Панова положиха клетва като конституционни съдии, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Новите конституционни съдии положиха клетва на официална церемония, на която присъстваха президентът Румен Радев, председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, председатели на съдилища и други. Церемонията започна с химна на Република България. Новите конституционни съдии казаха следните думи: „Като встъпвам в длъжността съдия в Конституционния съд, заклевам се да спазвам добросъвестно задълженията си, възложени с Конституцията и Закона за Конституционния съд. Заклех се“.
Конституцията на Република България гласи, че членовете на Конституционния съд се ползват с имунитета на народните представители.
Според върховния закон Конституционният съд се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
Мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 години. Те не могат да се избират повторно на тази длъжност. Съставът на Конституционния съд се обновява през три години от всяка квота по ред, определен със закон. Съгласно Закона за Конституционния съд е съставът му през първия мандат се обновява по жребий, а след изтичане на 3-годишния срок съставът на съда се обновява с двама представители от квотата на Народното събрание и с по един от квотата на президента и на съдебната власт. След изтичане на 6-годишния срок съставът се обновява с двама представители от квотата на президента и с по един от квотата на Народното събрание и на съдебната власт.

Проф. Атанас Семов.
Номинираният от квотата на президента проф. Атанас Семов е роден на 23 март 1970 г. в София. Завършил е Националната гимназия по древни езици и култури и Софийския университет „Св. Климент Охридски. Проф. Семов има над 20 години юридически стаж, доказана компетентност в областта на правото на Европейския съюз и признат авторитет в България и чужбина. Атанас Семов е професор по право на Европейския съюз и ръководител на Международната магистърска програма по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2012 г. е удостоен от Европейската комисия с титлата „Жан Моне професор“ за неговите трудове относно съдебната система на Европейския съюз. Провежда лекционни курсове в редица европейски университети. Проф. Атанас Семов е автор на 12 книги и над 70 научни публикации в български и чуждестранни издания. През 2003 г. участва като експерт в Комисията за изменение на Конституцията, сформирана в 39-то Народно събрание. В периода 2009-2010 г. проф. Семов е заместник-председател на 41-то Народно събрание. От 2017 г. е член на Правния съвет при президента на Република България. Владее френски, английски и руски език. Семеен, с две деца.
Красимир Влахов.
Номинираният от квотата на Народното събрание Красимир Влахов е роден на 24 септември 1972 г. в град Плевен, завършил е юридическото си образование в СУ „Св. Климент Охридски“. Влахов е един от най-уважаваните български юристи с над 20-годишен съдийски стаж. Професионалният му път започва през 1996 г. като младши съдия, а през октомври 1997 г. е назначен за съдия в Софийския районен съд, където по-късно става негов заместник-председател. През 2004 г. е командирован във Върховния касационен съд, а през 2008 г. е избран за председател на Софийския районен съд. През 2012 г. Влахов е назначен за заместник-председател на Върховния касационен съд, а от 20 февруари 2018 г. до 5 октомври заема длъжността съдия във Върховния касационен съд. Към 2009 г. е член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България, както и в Съюза на учените в България. Влахов преподава Гражданско право и процес в Националния институт по правосъдието. Хоноруван преподавател е в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Авторе на помагало по ГПП и по новия ГПК. Влахов бе избран от парламента със 127 гласа „За“ и 55 въздържали се.
Надежда Дежлепова.
Номинацията на върховните съдии Надежда Джелепова е с над 34 години юридически стаж, 17 години от които са във Върховния административен съд. Била е зам.-председател на Софийски окръжен съд и районен съдия, както и председател на Районен съд – Елин Пелин. Завършила е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право".
Павлина Панова.
Кандидатура на върховните съдии е и Павлина Панова. Тя е родена на 12 февруари 1967 г. в град Грамада, област Видин. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски” през 1992 г. Започва работа като прокурор в Софийската районна прокуратура. През 1994 г. е назначена в Софийския районен съд, а от април 1998 г. става съдия в Софийския градски съд. От 2001 г. до 2007 г. работи в Софийския апелативен съд, като от април 2007 г. става съдия във Върховния касационен съд. Специализирала е в „Т.М.С Ассер Институт” в Хага. Преминала е специализиран курс на обучение по право на ЕС в Германия и в Европейския институт за публична администрация в Люксембург. Има специализации в Дания, Полша и Франция. През 2004 г. става доктор по право в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2007 г. е магистър по право на Европейския съюз и член-национален представител на България в Евроджъст. Автор е на множество статии, съавтор е в сборници и монографии. От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Владее английски и руски език.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев ще присъства на клетвената церемония на новите членове на Конституционния съд

Президентът Румен Радев ще присъства на клетвената церемония на новите членове на Конституционния съд

13 Ноември 2018 | 07:18 | Агенция "Фокус"
София. От 11.00 часа президентът Румен Радев ще присъства на церемонията по полагане на клетва от новоизбраните и новоназначените конституционни съдии. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: Не мога да ставам обединител на неправдата

Президентът Румен Радев: Не мога да ставам обединител на неправдата

12 Ноември 2018 | 13:21 | Агенция "Фокус"
Карлово. Не мога да ставам обединител на неправдата. Това каза пред журналисти в Карлово президентът Румен Радев по повод обръщението си и обвиненията на управляващите, че е разединител на нацията, предаде репортер на Радио „Фокус" - Пловдив. „Не мога да ставам обединител на политически партии. Аз съм обединител на българския народ и съм длъжен да изразявам неговите болки и притеснения и неговите надежди", добави президентът. Ако някой не го е разбрал още, си е негов проблем. Аз мисля, че и в обръщението си изрекох истини, които българите знаят, но политиците отказват да приемат. Явно много от тях се плашат от истината", каза още Румен Радев по повод коментарите относно навършването на 29 години от началото на демократичните промени в България.
Цветана ТОНЧЕВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Корнелия Нинова, БСП: Знаем, че ГЕРБ ги е страх от служебен кабинет на Румен Радев, но това не може да е основание да оспорват Конституцията на България

Корнелия Нинова, БСП: Знаем, че ГЕРБ ги е страх от служебен кабинет на Румен Радев, но това не може да е основание да оспорват Конституцията на България

11 Ноември 2018 | 11:35 | Агенция "Фокус"
София. Знаем, че ГЕРБ ги е страх от служебен кабинет на Румен Радев, но това не може да е основание да оспорват Конституцията на България. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова пред журналисти преди началото на Националния съвет на партията, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Вчера ГЕРБ открито оспориха Конституцията на Република България, като оспориха демократичния характер на служебно правителство на президент, който е разписан в Конституцията. Г-н Цветанов си позволи да каже, че служебното правителство работи непрозрачно и едва ли не е заплаха за правовия ред в държавата. Това нещо е разписано в Конституцията. Не пипайте основополагащите темели на българската държава и българската държавност“, допълни още Нинова. Тя уточни, че свързва цялата поредица от събития, които са се случили последната седмица. „Отново атака по делото на Светла Бъчварова. Сваляне на имунитета на двамата колеги, заплахата от едрия бизнес, че няма да ни допускат до работа, защото искаме да проверим дали има нарушения, или не. Свързвам го в цяла поредица“, каза тя и посочи, че визира и изказването на Цветан Цветанов, че служебният кабинет е нещо вредно. „Как при Плевнелиев не беше вредно, сега защото е Румен Радев е вредно?", попита още Нинова. Във връзка с обръщението на президента Румен Радев за демокрацията, Корнелия Нинова заяви, че споделя напълно казаното от държавния глава.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Министър Цецка Цачева: Румен Радев поднесе едностранно фактите в обръщението си към нацията, ако не знаех кой го е произнесъл, щях да го разчета като лидер на опозицията

Министър Цецка Цачева: Румен Радев поднесе едностранно фактите в обръщението си към нацията, ако не знаех кой го е произнесъл, щях да го разчета като лидер на опозицията

11 Ноември 2018 | 09:52 | Агенция "Фокус"
София. Румен Радев поднесе едностранно фактите в обръщението си към нацията, ако не знаех кой го е произнесъл, щях да го разчета като лидер на опозицията. Това каза министърът на правосъдието Цецка Цачева в предаването „Тази неделя” по бТВ във връзка с изявлението на президента, който съзря икономически интереси в част от законовите текстове. В отговор на въпроса лобистки ли са законите, които гласува парламентът, тя отговори: „Има отделни примери, които би могло да се допуска, че има такива закони, но да се лепи етикет на цялата законодателна дейност, която е прозрачна, е пресилена теза”.
Според нея Румен Радев е поднесъл „едностранно” фактите в своето обръщение към нацията. „Ако не знаех кой е произнесъл тези думи, щях да ги разчета като лидер на опозицията”, отбеляза тя.
Цачева каза още, че се очаква през следващата седмица ЕК в новия си доклад по Механизма за сътрудничество и проверка да похвали усилията на институциите у нас.
По повод корупционния скандал в Държавната агенция за българите в чужбина, Цачева коментира, че още от момента, в който е поела поста, се работи по конкретни проблеми, сред които на първо място е удостоверението за български произход, което често не може да стъпи на документални доказателства заради унищожаването на всякакви с това архиви в съседни държави.
Тя беше категорична, че не е политическа саморазправа уволнението на подалата множество сигнали за участието на политици националисти в престъпни практики служителка в правосъдното министерство Катя Матева.
Цачева посочи, че инспекторатът на Министерския съвет е довел до образуването на дисциплинарно производство заради загубени преписки и 17 000 молби, оставени без последствия. Освен това от ДАНС ѝ е бил отнет допускът до класифицирана информация, а прокуратурата ѝ е образувала досъдебно производство.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът и ГЕРБ в спор застрашена ли е демокрацията (ОБЗОР)

Президентът и ГЕРБ в спор застрашена ли е демокрацията (ОБЗОР)

10 Ноември 2018 | 21:00 | Агенция "Фокус"
София. В обръщението си към нацията по повод навършването на 29 години от началото на демократичните промени в България президентът Румен Радев заяви, че основите на демокрацията са критично застрашени. Според президента хората са очаквали от Прехода повече свобода и справедливост. „Свободата на словото е спомен от миналото. Четвъртата власт абдикира от ролята си на коректив. Рухнаха професионалните стандарти в медиите, а с тях и доверието на гражданите в поднасяната информация. Пропагандата задушава плурализма. Свободомислието се наказва“, обяви държавният глава. „Възродиха се познатите механизми на партията-държава. Демократичните институции атрофират. Решенията се вземат на тъмно, често еднолично. Лобизмът и корупцията пронизват цялата система на държавно управление и го правят арогантно, без страх от санкция“, обяви Румен Радев. По думите му законите се пишат все по-често в интерес на бизнес кръгове и лобита, а не на гражданите. Президентът даде пример с гласуването на новия данък върху старите автомобили. Държавният глава се обърна и към депутатите: „Българите притежават стари автомобили, не защото са безотговорни към природата, а защото не могат да си позволят нови. Бедността на българите не е грях, за да я облагате с данък“. Според Румен Радев зад скромните проценти на растежа не може да се скрие моралната и социалната криза в обществото.
В отговор от ПГ на ГЕРБ обявиха, че вредно за демокрацията е, когато президентът е предприел реваншистки подход, за да задоволява егото си. Председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов заяви, че държавният глава е разединител, а не обединител на нацията. Той попита ниската безработица ли е заплахата за демокрацията. Според Цветанов президентът отрича всичко и търси агресивния подход, а не изграждането на мостове между гражданите и институциите. От ГЕРБ бяха категорични, че Румен Радев няма право да говори за морал и прозрачност с оглед на усвоените средства по време на президентската му кампания. „Нима президентът избра прозрачно Атанас Семов за конституционен съдия“, коментира Цветан Цветанов. По думите му в обръщението си президентът говори за еднолично управление, а в същото време само той се възползва от това си право, без прозрачност. От ГЕРБ предложиха на БСП да се направи работна група, която да проследи източниците на финансиране на президентската кампания. Министърът на правосъдието Цецка Цачева отбеляза, че обръщението на президента е в навечерието на доклада по Механизма за сътрудничество и оценка. По думите ѝ президентът Радев има право да изказва гледната си точка, но като обединител на нацията, а не като опозиционен лидер. Според лидера на БСП Корнелия Нинова държавният глава е прав в твърдението си, че се връща управлението на партията- държава.
„Кое от това, което казах не е истина - нека отговорят на този въпрос“, заяви президента в Париж, където участва във форум за отбелязване на 100 години от Първата световна война.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Калоян Паргов, БСП: Да отдадем заслуга на мъдростта и държавническото поведение на ръководителите на държавата през 1989 г., защото промяната стана по безкръвен начин

Калоян Паргов, БСП: Да отдадем заслуга на мъдростта и държавническото поведение на ръководителите на държавата през 1989 г., защото промяната стана по безкръвен начин

10 Ноември 2018 | 18:14 | Агенция "Фокус"
София. Да отдадем заслуга на мъдростта и държавническото поведение на ръководителите на държавата през 1989 г., защото промяната стана по безкръвен начин. Това каза за Агенция „Фокус“ председателят на Градския съвет на БСП – София и член на Изпълнителното бюро на партията по повод 10 ноември 1989 г. „Някои оценяват 10 ноември като революция. Бързам да кажа на тези ентусиасти, че 10 ноември дойде и вследствие на вътрешни процеси в управляващата тогава БКП, подтикнати отвън, за да може да се стигне до някой го наричат преврат, а други ги биха го нарекли края на социалистическия период. За разлика от други държави като Румъния слава Богу той мина по безкръвен начин, чиято заслуга трябва да отдадем на тогавашните ръководители и на тяхната мъдрост държавническо поведение да не хвърлят страната в гражданска война, както се случи на други места“, каза още лидерът на БСП – София. По думите му Преходът като понятие по-скоро е в главите на тези, които са живели достатъчно дълго и в двете епохи – Социалистическата и най-новата демократичната. „Думичката Преход и осмислянето на такъв процес го няма в главите на младото поколение“, обясни Паргов. Цитирайки поета Никола Вапцаров, Паргов посочи, че реалността за младите хора е с физиономията на „озъбено, свирепо куче“. „Реалност, която не осмисля техните идеи, мечти, кара повече от тях да изберат миграцията и живота извън България, отколкото тук. Това е една оценка за качеството на живот, защото тя е единствената, която показва дали сме успели в една или друга политика“, допълни председателят на БСП – София. Според него днес трябва да мислим в положителна посока, да бъдем градивни, а не само отрицателно, отхвърляйки една или друга идея. „Нацията ни има нужда от единение повече от всякога, от нещо, около което да се обединим въпреки идейно-политическите си и други различия, които носим в себе си като хора“, посочи още Паргов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Калоян Паргов, БСП – София: Прокламациите и надеждите от 1989 г. се оказаха увехнали – хората очакват повече справедливост и равномерно разпределение на благата

Калоян Паргов, БСП – София: Прокламациите и надеждите от 1989 г. се оказаха увехнали – хората очакват повече справедливост и равномерно разпределение на благата

10 Ноември 2018 | 16:23 | Агенция "Фокус"
София. Прокламациите и надеждите от 1989 г. се оказаха увехнали – хората очакват повече справедливост и равномерно разпределение на благата. Това каза за Агенция „Фокус“ председателят на Градския съвет на БСП – София и член на Изпълнителното бюро на партията Калоян Паргов по повод 10 ноември 1989 г. „Моето поколение не е пряк участник в тези събития, но със сигурност това е повратен момент в историята на България, който 29 години по-късно можем да оценим със знак минус. Тогавашните прокламации за свобода, за плурализъм, за демокрация, за възможности, които да създаде този нов режим на българите не се осъществиха 29 години по-късно. Ако направим паралел между държавата през 1989 г. и през 2018 г., ще видим много съществени разлики и то за съжаление в отрицателна посока. 1989 г. е последната година, в която раждаемостта беше на най-високата си точка – 117 хил. новородени деца на фона на 64 хил. през 2017 г. През 1989 г. България беше на 27-мо място по развитие, а сега е доста назад в класацията на развити държави“, каза Паргов. Той поясни, че се съгласява с казаното от президента Румен Радев за днешното състояние на демокрацията. Паргов посочи, че няма как днес да бъдем доволни от състоянието на пазарната икономика, на така наречената демокрация, защото хората очакват повече справедливост и по-равномерно разпределение на благата. „България има нужда от друг тип политика - не тази, която доведе до дълбоко разделение на нацията тези 29 години. Тази антикомунистическа риторика, която се разви през 90-те години е една от причините за това разделение и за неволите бих казал, които изпитваме и днес“, поясни лидерът на столичните социалисти Калоян Паргов.
Деница КИТАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Президентът отрича всичко и търси агресивния подход, а не изграждането на мостове между гражданите и институциите

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Президентът отрича всичко и търси агресивния подход, а не изграждането на мостове между гражданите и институциите

10 Ноември 2018 | 12:26 | Агенция "Фокус"
София. Много е тревожно за институцията, че президентът влезе в този тон на поведение - да отрича всичко, да търси агресивния подход, а не да търси изграждането на мостове между гражданството общество и институциите. Това каза пред журналисти председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов след научна конференция на тема: „Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944-1989 г.“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Можем да сложим Корнелия Нинова и президента под общ знаменател“, коментира той. „Прозрачна ли беше президентската кампания? Как социално слаби хора, които даже не знаят, са направили дарение за кампанията - те бяха използвани“, заяви Цветан Цветанов. „Един призив към уважаваната от мен Елена Йончева за темата за финансирането на кампаниите, за президентската кампания. Защо не направим работна група и не обсъждаме тази тема, да видим източниците за финансиране“, посочи той. Според него някои с тъмното и непрозрачно финансиране постигат политически цели и влизат в дадено управление. „Категорично казваме, че президентската кампания и усвоените средства, по никакъв начин не дават право на президента да говори за морал и прозрачност“, обяви председателят на ПГ на ГЕРБ.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Кольо Колев, социолог: Промяната след началото на Прехода е огромна, но не е много положителна

Кольо Колев, социолог: Промяната след началото на Прехода е огромна, но не е много положителна

10 Ноември 2018 | 12:25 | Агенция "Фокус"
София. Промяната след началото на Прехода е огромна, но не е много положителна. Това каза за седмичното обзорно предаване „Метроном“ на Радио „Фокус“ социологът Кольо Колев по повод навършването на 29 години от началото на демократичните промени в България. Той уточни, че наред с позитивите, Преходът е породил социална несигурност, икономическо неравенство и големи маси хора, които не могат да оцелеят в тези условия. „Ще ви дам и примери. 27%, което е близо 1/3 от хората, не могат да си купят лекарствата, които им изписва лекар. И те живеят по-добре, отколкото преди Прехода ли? 47% не отопляват или минимално отопляват помещенията в домовете си през зимата, за да спестят. 32% купуват само най-евтините храни, защото нямат възможност да си позволят повече. На този фон казваме, че хората живеят по-добре, отколкото преди, когато имаше материална осигуреност, макар и сива“, коментира социологът. Кольо Колев уточни, че тепърва, 29 години по-късно, трябва да започнем да решаваме социалните проблеми, вместо да продължим да ги „замитаме под килима“.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Нима президентът избра прозрачно Атанас Семов за конституционен съдия

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Нима президентът избра прозрачно Атанас Семов за конституционен съдия

10 Ноември 2018 | 12:08 | Агенция "Фокус"
София. Защо никой не задава въпроса за избора на президента за конституционен съдия - Атанас Семов. Нима той направи този избор прозрачно, както парламента и съдебната система? А как избра представителя си в Комисията по дискриминация? Това каза пред журналисти председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов след научна конференция на тема: „Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944-1989 г.“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „При едноличното определяне на конституционен съдия без дебат, едноличното определяне на служебно правителство, в обръщението си говори за еднолично управление. А само той по Конституция се е възползвал от това си право. Действително показа, че няма прозрачност“, посочи той. По думите му президентът е избрал този път, защото от БСП виждат, че няма как да бъдат алтернатива. „Явно виждат алтернатива със служебен кабинет, с политическа конфронтация“, допълни Цветанов. „От ГЕРБ ще участваме в дебат, но не и в конфронтация. Ние от парламента искаме да запазим функциите и отговорностите на всяка институция, уважавайки всяка институция, независимо от личните мнения в дебат“, обяви председателят на ПГ на ГЕРБ. „Нека се върнем и до това как беше взето решението от служебния кабинет за самолетите „Грипен“, за модернизация на Българската армия - със въвеждане на допълнителен критерий, за да бъдат отстранени всички останали“, припомни Цветан Цветанов. „Само ще кажа на президента, че ЕНП на конгреса в Хелзинки категорично каза, че няма да приеме анексирането на Крим, защото е нарушено международното право“, каза още той.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Вредно за демокрацията е, когато президентът е предприел реваншистки подход, за да задоволява егото си

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Вредно за демокрацията е, когато президентът е предприел реваншистки подход, за да задоволява егото си

10 Ноември 2018 | 12:00 | Агенция "Фокус"
София. Когато си предприел този реваншистки подход, този егоцентристки подход, за да задоволяваш лично его - това е вредно за демокрацията. Това каза пред журналисти председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов за изявлението на президентът Румен Радев по повод 10 ноември след научна конференция на тема: „Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944-1989 г.“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Президентът за пореден път доказа, че е разединител на нацията и че не е обединител, както е вменено в Конституцията“, заяви той. „За всички е ясно, че той е президент на БСП и че има координирани действия между БСП, Корнелия Нинова и Румен Радев. Това не помага за решаване на проблемите на гражданите“, обяви Цветан Цветанов. Във връзка с изявлението на президента, Цветанов попита ниската безработица от 5.3%, при отчетена средно за ЕС и еврозоната от 2.5%, ли е заплахата за демокрацията. „Трябва да отговорим дали днес президентът изпълнява функциите си като обединител на нацията и като човек, който трябва да се съобразява с парламентаризма. Дали му харесва парламентът, или не, дали му харесват депутатите, или не, дали на нас ни харесва, или не - разделението на властите е силата на демокрацията и трябва да имаме уважение“, каза още председателят на ПГ на ГЕРБ.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Това, което ни отне Преходът, е истината

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Това, което ни отне Преходът, е истината

10 Ноември 2018 | 10:21 | Агенция "Фокус"
София. Това, което ни отне Преходът, е истината. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов на откриването на научна конференция на тема: „Проекции на комунистическия тоталитаризъм в България в периода 1944-1989 г.“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „За голямо съжаление, в началото на демокрацията всички искаха досиетата на Държавна сигурност да бъдат предадени в комисията, създадена по това време. Имаше обещания, но нямаше реална политическа воля“, заяви той. „През 2010 година това се сбъдна, но бяха минали много години. В това време не малка част от тези досиета бяха пречистени“, посочи Цветан Цветанов. „Не прочетохме тази страница от историята в подходящото време. Представяте ли си, ако това се беше случило след 1989 година - днес щяхме да бъдем много по-демократични и толерантни. Нямаше да я има агресията, която някой иска да възроди“, обяви председателят на ПГ на ГЕРБ. „Едно цяло поколение днес не знае какво се е случило в този период. Силата на демокрацията е, че всеки може да избере реализацията си и да определи пътя си“, каза още Цветан Цветанов.
Биляна ИВАНОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Акад. Георги Марков, историк: Крайно време е хора професионалисти да бъдат на власт и те да управляват държавата

Акад. Георги Марков, историк: Крайно време е хора професионалисти да бъдат на власт и те да управляват държавата

10 Ноември 2018 | 10:19 | Агенция "Фокус"
София. Крайно време е хора професионалисти да бъдат на власт и те да управляват държавата. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ историкът акад. Георги Марков.
Той посочи, че новата политическа система след Прехода на 10 ноември 1989 година е обещавала да бъде в подкрепа на хората с професия. „А, дойдат на власт и правят партийни назначения. Те се стремят към властта, за да се обогатят и назначават разни калинки, които нямат нищо общо с професионализма. Крайно време е хора професионалисти да бъдат на власт и те да управляват държавата. Не трябва да бъдат разни послушковци, които искат да изкарат до пенсия. Българските депутати взимат 1 500 лв., освен тяхната заплата, те взимат безотчетни в плик. Коя държава има тези разни партийни субсидии? Крайно време е да се усетим. От 10 ноември, ние се надявахме да заживеем като европейци“, коментира той. Според него смяната на политическата система след събитията през 1989 г. могат да се определят като политически партиен преврат във вихрушката. „Това беше вихрушката на БКП. Тя реши да направи тази перестройка, да премахне Горбачов и да промени системата, и да остане на власт. Те искаха да запазят икономическата власт, за да влияят на политическата“, посочи акад. Марков. По думите му най-тъжното за младото поколение в България е, че то бива възпитавано в посока на материалните изгоди. „Няма възрожденска поговорка, който се учи, той ще сполучи. Не. Дават разни тъпотии по телевизията, това е срам. Може ли да кажеш по телевизията, че Христо Ботев е написал „Малкият принц“? За какво става дума? Ако ние се стремим да направим младите невежи, за да го управляваме по-лесно, това вече е постигнато. Остава 1 година до навършването на 30 години от Прехода, за историята, това е по-малко от една епоха, но за човешкия живот, това е страшно много време. За съжаление, тези 30 години не донесоха това, което очакваме“, изтъкна още той.
Даяна ДЮЛГЕРОВА

Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Акад. Георги Марков, историк: БКП сама свали от власт Тодор Живков, а не защото някой е отишъл на площада да му иска оставката

Акад. Георги Марков, историк: БКП сама свали от власт Тодор Живков, а не защото някой е отишъл на площада да му иска оставката

10 Ноември 2018 | 10:01 | Агенция "Фокус"
София. На 10 ноември 1989 г. партията сама свали Тодор Живков от власт, предния ден, вечерта падна Берлинската стена. Не, че някой е отишъл на площада, да му иска оставката, а просто падна Берлинската стена и перестройката на Горбачов, която срещна известна съпротива в България, с нейните представители Луканов, Петър Младенов, посланника Шарапов, които устроиха един преврат на Тодор Живков и го свалиха. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ историкът акад. Георги Марков.
Той обясни, че падането на Живков бележи краят на една епоха, която народът е наричал епохата на социализма. „Това е епоха, която тогава изгуби икономическата си конкуренция със Запада. Ние имахме съревнование, те имаха конкуренция“, коментира акад. Марков. Според него след историческия преврат е било поставено начало на мъчителния и продължителен Преход. „Ние вярвахме, че ще бъде за по-добро. Една система, ще свали друга система, но за съжаление не се оказа така. Най-жалкото е, че 2 млн. млади българи са извън България. Аз поне съм следовател на войните и смея да твърдя, че никога България не е губила толкова много човешки потенциал, който е почти невъзстановим. Нямам представа, какво са мислили, след падането на Живков, тогавашните миродавни фактори, но те не успяха да сменят системата“, обясни той. Според него новата политика се е изразила в една разруха на селското стопанство и културата. „Тези 29 години не са много оптимистични. Сега управляващите, които тогава обещаваха сияйно европейско бъдеще на България, къде са? Това е моят въпрос. Те обещаваха икономически растеж, стабилност, но дали наистина това беше едно светло бъдеще“, попита още историкът.
Даяна ДЮЛГЕРОВА

Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Президентът Румен Радев не може да излезе от сянката на БСП

Цветан Цветанов, ГЕРБ: Президентът Румен Радев не може да излезе от сянката на БСП

10 Ноември 2018 | 09:14 | Агенция "Фокус"
София. Президентът Румен Радев не може да излезе от сянката на БСП. Той знае, че дължи успеха си на това, че беше подкрепен от БСП. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов във връзка с обръщението на президента Румен Радев към нацията по повод 10 ноември в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. „Може би в обръщението президентът Румен Радев визира това, което той направи, когато определи служебния кабинет, да се започнат процедури „на тъмно“, коментира той и допълни, че изказването на президента не е нормално за един обединител на нацията. „Демокрацията не е в опасност, тя е в опасност при служебен кабинет. Когато се реализират политики „на тъмно“, когато се управлява еднолично в лицето на президента“, заяви Цветан Цветанов. „Сега имаме парламент, имаме опозиция, парламентарно мнозинство. Имаме стабилно правителство и параметри, които ни отреждат до най-развитите държави в ЕС“, обяви зам.-председателят на ГЕРБ. „Премиерът Бойко Борисов вече е цененият фактор за стабилността в Европа. Това дразни президента Румен Радев“, коментира Цветан Цветанов. „Румен Радев е президентът на БСП. Когато говорим за прозрачност и устои на демокрацията, да припомним коя е най-непрозрачната президентска кампания“, посочи той и обърна внимание, че Румен Радев е единственият президент, който не е идвал в парламента.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Акад. Георги Марков, историк: Тъжното е, че след 10 ноември 1989 г. надеждата на хората за едно по-добро бъдеще не се осъществи

Акад. Георги Марков, историк: Тъжното е, че след 10 ноември 1989 г. надеждата на хората за едно по-добро бъдеще не се осъществи

10 Ноември 2018 | 08:56 | Агенция "Фокус"
София. Тъжното е, че след 10 ноември 1989 г. надеждата на хората за едно по-добро бъдеще не се осъществи. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“ историкът акад. Георги Марков. „Някои може да се радват, но пък мен ми е тъжно, че в Чикаго живеят 135 хил. млади българи, и че в заводите ни няма вече квалифицирана работна ръка. Има безработица, работа за метачи, но не и квалифицирана работна ръка. И каква икономика можем да развиваме за напред. Изнасяме руди, а на времето правеха електрокари, мотокари и акумулатори и какво ли не. За съжаление, равносметката в икономически план не е положителна“, обясни още той. „Тези, които са богати не свързват бъдещето си с България. Гледат, какво още да задигнат. Това е една тъжна равносметка. Не се намериха последователи на Атанас Буров, да кажат: "Ние ще градим нова България". Не само да забогатяваме. Сега разкриват разни олигарси, които ги знаят от началото на Прехода, а сега ги разследват, предизборно“, коментира още акад. Марков. „Тъжното е, че надеждата на хората за едно по-добро бъдеще не се осъществи. Вярно, ние пътуваме свободно по света, но какво от това, когато чета в интернет, че български роби-строители в Германия работят за по 2 евро на час, а техните колеги за 14 евро. За какво става дума?“, попита той.
Според него българският народ е заслужавал нещо по-добро след годините на Прехода. „Едно европейско бъдеще, но не да ровят хората в кофите за боклук. Да не си въобразяват тези от именията, че ще живеят щастливо в България. Не може човек да бъде щастлив сред нещастници. Не е много оптимистично, но има още една година от кръглата годишнина на 10 ноември 1989 г., надявам се да сме живи и здрави и пак да си говорим и да имаме по-големи основания за позитивизъм“, коментира историкът.
Даяна ДЮЛГЕРОВА

Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

 Председателят на НС Цвета Караянчева: През тези сложни и бурни години гражданското общество успя да остане будно, и гневно, и на страж

Председателят на НС Цвета Караянчева: През тези сложни и бурни години гражданското общество успя да остане будно, и гневно, и на страж

10 Ноември 2018 | 08:42 | Агенция "Фокус"
София. Преди 29 години на днешната дата започна един дворцов преврат. Част от върхушката на комунистическата партия се изправи срещу друга част. Победителите във вътрешно партийния преврат светкавично задействаха предварителната си стратегия. Това написа в профила си в социалната мрежа „Фейсбук“ председателят на Народното събрание Цвета Караянчева по повод навършването на 29 години от началото на демократичните промени в България.
„Куфарчета с милионно съдържание минаха в правилните ръце; бяха пуснати в действие полу-криминални отряди, които скоро станаха чисто криминални; машината за унищожение на документи на ДС заработи на пълни обороти; един мораториум върху външния дълг постави държавата в риск да се превърне в парий пред световната общественост; заложени бяха капаните на нечовешките зими на Луканов и Виденов, когато един човешки живот се измерваше с това можеш ли да се наредиш на опашка за хляб и мляко в три през нощта и да оцелееш до края на опашката, и можеш ли да оживееш с месечна пенсия, равна на три долара. Докато приближени на партийните велможи ограбваха банки и изтърбушваха предприятия“, пише Караянчева.
По думите ѝ част от стратезите на тези арогантни, безсрамни, презиращи нормалните хора политики до ден днешен се изявяват по университети и телевизии. „И нямат срам. Никога няма да имат срам. И все пак, планът на комунистическата върхушка някак си не успя да проработи в пълния си „блясък“. Гражданските протести свалиха и Луканов, и Виденов. С помощта на гражданската енергия България влезе в чакалните на ЕС и НАТО. И после с помощта на огромно национално усилие и обединение успя да постигне членство и в двете организации“, допълва председателят на парламента.
„През тези сложни и бурни години гражданското общество успя да остане будно, и гневно, и на страж. Да, имаше и кебапчета по избори, и натиск върху безправни работници, и контролиран вот. А днес отново има грозни и мрачни пророчества за смъртта на българската демокрация и рухването на гражданските свободи“, заявява Караянчева и добавя, че това се случва на фона на неоспорими факти. „На фона на една България, която се утвърждава като регионален лидер на Балканите. На фона на една България, която се утвърждава и е призната за лоялен европейски партньор, чийто глас се чува. На фона на една България, която, според последните икономически прогнози, ще е на пето място по икономически растеж в целия съюз. Сериозно, можели ли сме дори да мечтаем за това преди 30 години?“, пита Караянчева
„Чакайте малко. Ако историята на последните тридесет години ни е научила на нещо, то е, че българският гражданин е натрупал достатъчно опит от срещи с фалшиви пророци. И е научил как да ги наказва“, е написала още Цвета Караянчева.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Навършват се 29 години от началото на демократичните промени в България

Навършват се 29 години от началото на демократичните промени в България

10 Ноември 2018 | 07:44 | Агенция "Фокус"
София. Навършват се 29 години от началото на демократичните промени в България. На 10 ноември 1989 г. пленумът на ЦК на БКП гласува оставката на Тодор Живков като генерален секретар.
Процесите по свалянето на Тодор Живков от власт се развиват от средата на 80-те години, когато неговият имидж започва да пада. Той не е харесван от Михаил Горбачов, който иска отстраняването му.
В България движеща сила на свалянето на Тодор Живков стават така наречените "чавдарци", формирани на 5 ноември 1989 г. по инициативата на Добри Джуров. В групата влизат Добри Джуров, Йордан Йотов и Димитър Станишев.
Кулминацията на събитията настъпва в периода 4-10 ноември 1989 г.
Първият символичен акт е извършен на тържествено събрание по случай годишнината на Октомврийската революция в зала "Георги Кирков" в Партийния дом. Тогава посланикът на СССР в България Шарапов за първи път не спомена в своя доклад името на главата на държавата, в която е акредитиран.
На 7 ноември, на прием в съветското посолство, Добри Джуров, Йордан Йотов и Димитър Станишев искат среща с Живков, която се състои на следващия ден. На срещата тримата искат неговата оставка. Тодор Живков приема с уговорката това да стане не на насрочения за 10-и ноември пленум на ЦК, а на следващия, чиято дата тогава все още не е определена.
Под натиска на съветския посланик Шарапов, който оценява като грешка съгласието за отлагане, “чавдарци” отново искат среща с Живков.
На срещата, състояла се на 9 ноември 1989 г., Джуров, Станишев и Йотов настояват оставката на Тодор Живков да се осъществи на настоящия, а не на следващия пленум на ЦК. Поставен под такъв натиск Тодор Живков се съгласява да подаде оставка.
На заседанието на Политбюро започнало в 17.00 часа на 9 ноември Тодор Живков поставя въпроса за неговото освобождаване от поста генерален секретар на партията. Против неговата оставка се обявяват Милко Балев и Димитър Стоянов.
На пленума на 10 ноември е гласувана оставката на Тодор Живков. На негово място е избран Петър Младенов.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев: 29 години след началото на Прехода основите на българската демокрация са критично застрашени

Президентът Румен Радев: 29 години след началото на Прехода основите на българската демокрация са критично застрашени

9 Ноември 2018 | 20:07 | Агенция "Фокус"
София. 29 години след началото на Прехода основите на българската демокрация са критично застрашени. Това каза в президентът Румен Радев в обръщение към нацията по повод навършването на 29 години от началото на демократичните промени в България. „Утре е 10 ноември. Преди 29 години от тази дата започна преходът. Разни хора влагаха в него различни надежди, но всички очакваха повече свобода и справедливост. Свобода на мисълта и свобода на словото. Многопартийна система и честни избори. Демократична конституция, разделение на властите, върховенство на закона. Тези принципи, макар и трудно, намериха място в българското законодателство. Европейският път спомогна за тяхното налагане“, заяви президентът.
„29 години по-късно основите на българската демокрация са критично застрашени. Свободата на словото е спомен от миналото. Четвъртата власт абдикира от ролята си на коректив. Рухнаха професионалните стандарти в медиите, а с тях и доверието на гражданите в поднасяната информация. Пропагандата задушава плурализма. Свободомислието се наказва. Възродиха се познатите механизми на партията-държава. Демократичните институции атрофират. Решенията се вземат на тъмно, често еднолично. Лобизмът и корупцията пронизват цялата система на държавно управление и го правят арогантно, без страх от санкция. Законите се пишат все по-често в интерес на бизнес кръгове и лобита, а не на гражданите. Това пролича и с гласуването на новия данък върху старите автомобили, който засяга огромното мнозинство от хората. Уважаеми депутати, българите притежават стари автомобили, не защото са безотговорни към природата, а защото не могат да си позволят нови. Бедността на българите не е грях, за да я облагате с данък“, посочи държавният глава.
По думите му демографският срив и емиграцията са комплексна оценка за моралната и социалната криза в обществото и тя не може да бъде скрита зад скромните проценти на растежа. Кризата налага радикално преосмисляне, възвръщане към демократичните принципи и закона и политика, ориентирана към човека, отбеляза Румен Радев.
„Преди 29 години демократичните промени започнаха със смяна на върха. Днес демократичните свободи се нуждаят от широка, гражданска подкрепа. Това изисква характер и усилие. Всеки ден, от всеки човек. Загубата на демократичните завоевания връща историческия часовник на България назад. Убеден съм, че заедно, няма да го допуснем. Българският народ съзнава, че може да сбъдне своя огромен потенциал само в свободна и демократична държава. Корупцията и беззаконието траят толкова, колкото трае общественото търпение и безучастност. Но всяка порочна система е исторически обречена. Вярвам, че заедно ще защитим своите граждански и социални права, ще изведем България на пътя на закона и благоденствието“, каза още държавният глава.

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Президентът Румен Радев номинира проф. д.ю.н. Атанас Семов за съдия в Конституционния съд

Президентът Румен Радев номинира проф. д.ю.н. Атанас Семов за съдия в Конституционния съд

26 Октомври 2018 | 15:01 | Агенция "Фокус"
София. Президентът Румен Радев номинира проф. д.ю.н. Атанас Семов за съдия в Конституционния съд на Република България. Това съобщиха от Прессекретариата на държавния глава. Номинираният юрист отговаря на изискванията на Конституцията и на Закона за Конституционен съд, има над 20 години юридически стаж, доказана компетентност в областта на правото на Европейския съюз и признат авторитет в България и чужбина.
Атанас Семов е професор по право на Европейския съюз и ръководител на Международната магистърска програма по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“. През 2012 г. е удостоен от Европейската комисия с титлата „Жан Моне професор“ за неговите трудове относно съдебната система на Европейския съюз. Провежда лекционни курсове в редица европейски университети.
Проф. Атанас Семов е автор на 12 книги и над 70 научни публикации в български и чуждестранни издания. През 2003 г. участва като експерт в Комисията за изменение на Конституцията, сформирана в 39-то Народно събрание. В периода 2009-2010 г. проф. Семов е заместник-председател на 41-то Народно събрание. От 2017 г. е член на Правния съвет при президента на Република България.
Владее френски, английски и руски език. Семеен, с две деца.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
In memoriam. Красимир Узунов.
In memoriam. Красимир Узунов.

ВИДЕО
Неочаквана ваканция
Неочаквана ваканция
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.